[ശ്രീ രാമ പംച രത്ന സ്തോത്രമ്] ᐈ Sri Rama Pancharatna Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Rama Pancharatna Stotram Malayalam Lyrics കംജാതപത്രായത ലോചനായ കര്ണാവതംസോജ്ജ്വല കുംഡലായകാരുണ്യപാത്രായ സുവംശജായ നമോസ്തു രാമായസലക്ഷ്മണായ ॥ 1 ॥ വിദ്യുന്നിഭാംഭോദ സുവിഗ്രഹായ വിദ്യാധരൈസ്സംസ്തുത സദ്ഗുണായവീരാവതാരയ വിരോധിഹര്ത്രേ നമോസ്തു രാമായസലക്ഷ്മണായ ॥ 2 ॥ സംസക്ത ദിവ്യായുധ കാര്മുകായ സമുദ്ര ഗര്വാപഹരായുധായസുഗ്രീവമിത്രായ സുരാരിഹംത്രേ നമോസ്തു രാമായസലക്ഷ്മണായ ॥ 3 ॥ പീതാംബരാലംകൃത മധ്യകായ പിതാമഹേംദ്രാമര വംദിതായപിത്രേ സ്വഭക്തസ്യ ജനസ്യ മാത്രേ നമോസ്തു രാമായസലക്ഷ്മണായ ॥ 4 ॥ നമോ നമസ്തേ ഖില പൂജിതായ നമോ നമസ്തേംദുനിഭാനനായനമോ … Read more