[శ్రీ రామ పంచ రత్న స్తోత్రం] ᐈ Sri Rama Pancharatna Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Sri Rama Pancharatna Stotram Telugu Lyrics కంజాతపత్రాయత లోచనాయ కర్ణావతంసోజ్జ్వల కుండలాయకారుణ్యపాత్రాయ సువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ ॥ 1 ॥ విద్యున్నిభాంభోద సువిగ్రహాయ విద్యాధరైస్సంస్తుత సద్గుణాయవీరావతారయ విరోధిహర్త్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ ॥ 2 ॥ సంసక్త దివ్యాయుధ కార్ముకాయ సముద్ర గర్వాపహరాయుధాయసుగ్రీవమిత్రాయ సురారిహంత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ ॥ 3 ॥ పీతాంబరాలంకృత మధ్యకాయ పితామహేంద్రామర వందితాయపిత్రే స్వభక్తస్య జనస్య మాత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ ॥ 4 ॥ నమో నమస్తే ఖిల పూజితాయ నమో నమస్తేందునిభాననాయనమో … Read more