[શ્રીરામ રક્ષા સ્તોત્રમ્] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Rama Raksha Stotram Lyrics In Gujarati

ઓં અસ્ય શ્રી રામરક્ષા સ્તોત્રમંત્રસ્ય
બુધકૌશિક ઋષિઃ
શ્રી સીતારામ ચંદ્રોદેવતા
અનુષ્ટુપ્ છંદઃ
સીતા શક્તિઃ
શ્રીમદ્ હનુમાન્ કીલકમ્
શ્રીરામચંદ્ર પ્રીત્યર્થે રામરક્ષા સ્તોત્રજપે વિનિયોગઃ ‖

ધ્યાનમ

ધ્યાયેદાજાનુબાહું ધૃતશર ધનુષં બદ્ધ પદ્માસનસ્થં
પીતં વાસોવસાનં નવકમલ દળસ્પર્થિ નેત્રં પ્રસન્નમ્ |
વામાંકારૂઢ સીતામુખ કમલમિલલ્લોચનં નીરદાભં
નાનાલંકાર દીપ્તં દધતમુરુ જટામંડલં રામચંદ્રમ્ ‖

સ્તોત્રમ

ચરિતં રઘુનાથસ્ય શતકોટિ પ્રવિસ્તરમ્ |
એકૈકમક્ષરં પુંસાં મહાપાતક નાશનમ્ ‖ 1 ‖

ધ્યાત્વા નીલોત્પલ શ્યામં રામં રાજીવલોચનમ્ |
જાનકી લક્ષ્મણોપેતં જટામુકુટ મંડિતમ્ ‖ 2 ‖

સાસિતૂણ ધનુર્બાણ પાણિં નક્તં ચરાંતકમ્ |
સ્વલીલયા જગત્ત્રાતુ માવિર્ભૂતમજં વિભુમ્ ‖ 3 ‖

રામરક્ષાં પઠેત્પ્રાજ્ઞઃ પાપઘ્નીં સર્વકામદામ્ |
શિરો મે રાઘવઃ પાતુ ફાલં દશરથાત્મજઃ ‖ 4 ‖

કૌસલ્યેયો દૃશૌપાતુ વિશ્વામિત્રપ્રિયઃ શૃતી |
ઘ્રાણં પાતુ મખત્રાતા મુખં સૌમિત્રિવત્સલઃ ‖ 5 ‖

જિહ્વાં વિદ્યાનિધિઃ પાતુ કંઠં ભરતવંદિતઃ |
સ્કંધૌ દિવ્યાયુધઃ પાતુ ભુજૌ ભગ્નેશકાર્મુકઃ ‖ 6 ‖

કરૌ સીતાપતિઃ પાતુ હૃદયં જામદગ્ન્યજિત્ |
મધ્યં પાતુ ખરધ્વંસી નાભિં જાંબવદાશ્રયઃ ‖ 7 ‖

સુગ્રીવેશઃ કટિં પાતુ સક્થિની હનુમત્-પ્રભુઃ |
ઊરૂ રઘૂત્તમઃ પાતુ રક્ષઃકુલ વિનાશકૃત્ ‖ 8 ‖

જાનુની સેતુકૃત્-પાતુ જંઘે દશમુખાંતકઃ |
પાદૌ વિભીષણશ્રીદઃ પાતુ રામોઽખિલં વપુઃ ‖ 9 ‖

એતાં રામબલોપેતાં રક્ષાં યઃ સુકૃતી પઠેત્ |
સ ચિરાયુઃ સુખી પુત્રી વિજયી વિનયી ભવેત્ ‖ 10 ‖

પાતાળ-ભૂતલ-વ્યોમ-ચારિણ-શ્ચદ્મ-ચારિણઃ |
ન દ્રષ્ટુમપિ શક્તાસ્તે રક્ષિતં રામનામભિઃ ‖ 11 ‖

રામેતિ રામભદ્રેતિ રામચંદ્રેતિ વા સ્મરન્ |
નરો ન લિપ્યતે પાપૈર્ભુક્તિં મુક્તિં ચ વિંદતિ ‖ 12 ‖

જગજ્જૈત્રૈક મંત્રેણ રામનામ્નાભિ રક્ષિતમ્ |
યઃ કંઠે ધારયેત્તસ્ય કરસ્થાઃ સર્વસિદ્ધયઃ ‖ 13 ‖

વજ્રપંજર નામેદં યો રામકવચં સ્મરેત્ |
અવ્યાહતાજ્ઞઃ સર્વત્ર લભતે જયમંગળમ્ ‖ 14 ‖

આદિષ્ટવાન્-યથા સ્વપ્ને રામરક્ષામિમાં હરઃ |
તથા લિખિતવાન્-પ્રાતઃ પ્રબુદ્ધૌ બુધકૌશિકઃ ‖ 15 ‖

આરામઃ કલ્પવૃક્ષાણાં વિરામઃ સકલાપદામ્ |
અભિરામ-સ્ત્રિલોકાનાં રામઃ શ્રીમાન્ સ નઃ પ્રભુઃ ‖ 16 ‖

તરુણૌ રૂપસંપન્નૌ સુકુમારૌ મહાબલૌ |
પુંડરીક વિશાલાક્ષૌ ચીરકૃષ્ણાજિનાંબરૌ ‖ 17 ‖

ફલમૂલાશિનૌ દાંતૌ તાપસૌ બ્રહ્મચારિણૌ |
પુત્રૌ દશરથસ્યૈતૌ ભ્રાતરૌ રામલક્ષ્મણૌ ‖ 18 ‖

શરણ્યૌ સર્વસત્ત્વાનાં શ્રેષ્ઠૌ સર્વધનુષ્મતામ્ |
રક્ષઃકુલ નિહંતારૌ ત્રાયેતાં નો રઘૂત્તમૌ ‖ 19 ‖

આત્ત સજ્ય ધનુષા વિષુસ્પૃશા વક્ષયાશુગ નિષંગ સંગિનૌ |
રક્ષણાય મમ રામલક્ષણાવગ્રતઃ પથિ સદૈવ ગચ્છતાં ‖ 20 ‖

સન્નદ્ધઃ કવચી ખડ્ગી ચાપબાણધરો યુવા |
ગચ્છન્ મનોરથાન્નશ્ચ (મનોરથોઽસ્માકં) રામઃ પાતુ સ લક્ષ્મણઃ ‖ 21 ‖

રામો દાશરથિ શ્શૂરો લક્ષ્મણાનુચરો બલી |
કાકુત્સઃ પુરુષઃ પૂર્ણઃ કૌસલ્યેયો રઘૂત્તમઃ ‖ 22 ‖

વેદાંતવેદ્યો યજ્ઞેશઃ પુરાણ પુરુષોત્તમઃ |
જાનકીવલ્લભઃ શ્રીમાનપ્રમેય પરાક્રમઃ ‖ 23 ‖

ઇત્યેતાનિ જપેન્નિત્યં મદ્ભક્તઃ શ્રદ્ધયાન્વિતઃ |
અશ્વમેધાધિકં પુણ્યં સંપ્રાપ્નોતિ ન સંશયઃ ‖ 24 ‖

રામં દૂર્વાદળ શ્યામં પદ્માક્ષં પીતવાસસમ્ |
સ્તુવંતિ નાભિ-ર્દિવ્યૈ-ર્નતે સંસારિણો નરાઃ ‖ 25 ‖

રામં લક્ષ્મણ પૂર્વજં રઘુવરં સીતાપતિં સુંદરમ્
કાકુત્સ્થં કરુણાર્ણવં ગુણનિધિં વિપ્રપ્રિયં ધાર્મિકમ્ |
રાજેંદ્રં સત્યસંધં દશરથતનયં શ્યામલં શાંતમૂર્તિમ્
વંદે લોકાભિરામં રઘુકુલ તિલકં રાઘવં રાવણારિમ્ ‖ 26 ‖

રામાય રામભદ્રાય રામચંદ્રાય વેધસે |
રઘુનાથાય નાથાય સીતાયાઃ પતયે નમઃ ‖ 27 ‖

શ્રીરામ રામ રઘુનંદન રામ રામ
શ્રીરામ રામ ભરતાગ્રજ રામ રામ |
શ્રીરામ રામ રણકર્કશ રામ રામ
શ્રીરામ રામ શરણં ભવ રામ રામ ‖ 28 ‖

શ્રીરામ ચંદ્ર ચરણૌ મનસા સ્મરામિ
શ્રીરામ ચંદ્ર ચરણૌ વચસા ગૃહ્ણામિ |
શ્રીરામ ચંદ્ર ચરણૌ શિરસા નમામિ
શ્રીરામ ચંદ્ર ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે ‖ 29 ‖

માતા રામો મત્-પિતા રામચંદ્રઃ
સ્વામી રામો મત્-સખા રામચંદ્રઃ |
સર્વસ્વં મે રામચંદ્રો દયાળુઃ
નાન્યં જાને નૈવ ન જાને ‖ 30 ‖

દક્ષિણે લક્ષ્મણો યસ્ય વામે ચ (તુ) જનકાત્મજા |
પુરતો મારુતિર્યસ્ય તં વંદે રઘુનંદનમ્ ‖ 31 ‖

લોકાભિરામં રણરંગધીરં
રાજીવનેત્રં રઘુવંશનાથમ્ |
કારુણ્યરૂપં કરુણાકરં તં
શ્રીરામચંદ્રં શરણ્યં પ્રપદ્યે ‖ 32 ‖

મનોજવં મારુત તુલ્ય વેગં
જિતેંદ્રિયં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ટમ્ |
વાતાત્મજં વાનરયૂથ મુખ્યં
શ્રીરામદૂતં શરણં પ્રપદ્યે ‖ 33 ‖

કૂજંતં રામરામેતિ મધુરં મધુરાક્ષરમ્ |
આરુહ્યકવિતા શાખાં વંદે વાલ્મીકિ કોકિલમ્ ‖ 34 ‖

આપદામપહર્તારં દાતારં સર્વસંપદામ્ |
લોકાભિરામં શ્રીરામં ભૂયોભૂયો નમામ્યહં ‖ 35 ‖

ભર્જનં ભવબીજાનામર્જનં સુખસંપદામ્ |
તર્જનં યમદૂતાનાં રામ રામેતિ ગર્જનમ્ ‖ 36 ‖

રામો રાજમણિઃ સદા વિજયતે રામં રમેશં ભજે
રામેણાભિહતા નિશાચરચમૂ રામાય તસ્મૈ નમઃ |
રામાન્નાસ્તિ પરાયણં પરતરં રામસ્ય દાસોસ્મ્યહં
રામે ચિત્તલયઃ સદા ભવતુ મે ભો રામ મામુદ્ધર ‖ 37 ‖

શ્રીરામ રામ રામેતિ રમે રામે મનોરમે |
સહસ્રનામ તત્તુલ્યં રામ નામ વરાનને ‖ 38 ‖

ઇતિ શ્રીબુધકૌશિકમુનિ વિરચિતં શ્રીરામ રક્ષાસ્તોત્રં સંપૂર્ણં |

શ્રીરામ જયરામ જયજયરામ |

********

Rama Raksha Stotram lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning.

Also Read:

Blessings: After reading Shri Rama Raksha Stotra may Lord Rama protect, bless you with happiness and success in your life. And also share it with your friends and family so that they also get blessed by Lord Rama himself.

**જય શ્રી રામ**

Leave a Comment