[ശ്രീരാം രക്ഷാ സ്‌തോത്രം] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Rama Raksha Stotram Lyrics In Malayalam

ഓം അസ്യ ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രമംത്രസ്യ
ബുധകൌശിക ഋഷിഃ
ശ്രീ സീതാരാമ ചംദ്രോദേവതാ
അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ
സീതാ ശക്തിഃ
ശ്രീമദ് ഹനുമാന് കീലകമ്
ശ്രീരാമചംദ്ര പ്രീത്യര്ഥേ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രജപേ വിനിയോഗഃ ‖

ധ്യാനമ

ധ്യായേദാജാനുബാഹും ധൃതശര ധനുഷം ബദ്ധ പദ്മാസനസ്ഥം
പീതം വാസോവസാനം നവകമല ദളസ്പര്ഥി നേത്രം പ്രസന്നമ് |
വാമാംകാരൂഢ സീതാമുഖ കമലമിലല്ലോചനം നീരദാഭം
നാനാലംകാര ദീപ്തം ദധതമുരു ജടാമംഡലം രാമചംദ്രമ് ‖

സ്തോത്രമ

ചരിതം രഘുനാഥസ്യ ശതകോടി പ്രവിസ്തരമ് |
ഏകൈകമക്ഷരം പുംസാം മഹാപാതക നാശനമ് ‖ 1 ‖

ധ്യാത്വാ നീലോത്പല ശ്യാമം രാമം രാജീവലോചനമ് |
ജാനകീ ലക്ഷ്മണോപേതം ജടാമുകുട മംഡിതമ് ‖ 2 ‖

സാസിതൂണ ധനുര്ബാണ പാണിം നക്തം ചരാംതകമ് |
സ്വലീലയാ ജഗത്ത്രാതു മാവിര്ഭൂതമജം വിഭുമ് ‖ 3 ‖

രാമരക്ഷാം പഠേത്പ്രാജ്ഞഃ പാപഘ്നീം സര്വകാമദാമ് |
ശിരോ മേ രാഘവഃ പാതു ഫാലം ദശരഥാത്മജഃ ‖ 4 ‖

കൌസല്യേയോ ദൃശൌപാതു വിശ്വാമിത്രപ്രിയഃ ശൃതീ |
ഘ്രാണം പാതു മഖത്രാതാ മുഖം സൌമിത്രിവത്സലഃ ‖ 5 ‖

ജിഹ്വാം വിദ്യാനിധിഃ പാതു കംഠം ഭരതവംദിതഃ |
സ്കംധൌ ദിവ്യായുധഃ പാതു ഭുജൌ ഭഗ്നേശകാര്മുകഃ ‖ 6 ‖

കരൌ സീതാപതിഃ പാതു ഹൃദയം ജാമദഗ്ന്യജിത് |
മധ്യം പാതു ഖരധ്വംസീ നാഭിം ജാംബവദാശ്രയഃ ‖ 7 ‖

സുഗ്രീവേശഃ കടിം പാതു സക്ഥിനീ ഹനുമത്-പ്രഭുഃ |
ഊരൂ രഘൂത്തമഃ പാതു രക്ഷഃകുല വിനാശകൃത് ‖ 8 ‖

ജാനുനീ സേതുകൃത്-പാതു ജംഘേ ദശമുഖാംതകഃ |
പാദൌ വിഭീഷണശ്രീദഃ പാതു രാമോഽഖിലം വപുഃ ‖ 9 ‖

ഏതാം രാമബലോപേതാം രക്ഷാം യഃ സുകൃതീ പഠേത് |
സ ചിരായുഃ സുഖീ പുത്രീ വിജയീ വിനയീ ഭവേത് ‖ 10 ‖

പാതാള-ഭൂതല-വ്യോമ-ചാരിണ-ശ്ചദ്മ-ചാരിണഃ |
ന ദ്രഷ്ടുമപി ശക്താസ്തേ രക്ഷിതം രാമനാമഭിഃ ‖ 11 ‖

രാമേതി രാമഭദ്രേതി രാമചംദ്രേതി വാ സ്മരന് |
നരോ ന ലിപ്യതേ പാപൈര്ഭുക്തിം മുക്തിം ച വിംദതി ‖ 12 ‖

ജഗജ്ജൈത്രൈക മംത്രേണ രാമനാമ്നാഭി രക്ഷിതമ് |
യഃ കംഠേ ധാരയേത്തസ്യ കരസ്ഥാഃ സര്വസിദ്ധയഃ ‖ 13 ‖

വജ്രപംജര നാമേദം യോ രാമകവചം സ്മരേത് |
അവ്യാഹതാജ്ഞഃ സര്വത്ര ലഭതേ ജയമംഗളമ് ‖ 14 ‖

ആദിഷ്ടവാന്-യഥാ സ്വപ്നേ രാമരക്ഷാമിമാം ഹരഃ |
തഥാ ലിഖിതവാന്-പ്രാതഃ പ്രബുദ്ധൌ ബുധകൌശികഃ ‖ 15 ‖

ആരാമഃ കല്പവൃക്ഷാണാം വിരാമഃ സകലാപദാമ് |
അഭിരാമ-സ്ത്രിലോകാനാം രാമഃ ശ്രീമാന് സ നഃ പ്രഭുഃ ‖ 16 ‖

തരുണൌ രൂപസംപന്നൌ സുകുമാരൌ മഹാബലൌ |
പുംഡരീക വിശാലാക്ഷൌ ചീരകൃഷ്ണാജിനാംബരൌ ‖ 17 ‖

ഫലമൂലാശിനൌ ദാംതൌ താപസൌ ബ്രഹ്മചാരിണൌ |
പുത്രൌ ദശരഥസ്യൈതൌ ഭ്രാതരൌ രാമലക്ഷ്മണൌ ‖ 18 ‖

ശരണ്യൌ സര്വസത്ത്വാനാം ശ്രേഷ്ഠൌ സര്വധനുഷ്മതാമ് |
രക്ഷഃകുല നിഹംതാരൌ ത്രായേതാം നോ രഘൂത്തമൌ ‖ 19 ‖

ആത്ത സജ്യ ധനുഷാ വിഷുസ്പൃശാ വക്ഷയാശുഗ നിഷംഗ സംഗിനൌ |
രക്ഷണായ മമ രാമലക്ഷണാവഗ്രതഃ പഥി സദൈവ ഗച്ഛതാം ‖ 20 ‖

സന്നദ്ധഃ കവചീ ഖഡ്ഗീ ചാപബാണധരോ യുവാ |
ഗച്ഛന് മനോരഥാന്നശ്ച (മനോരഥോഽസ്മാകം) രാമഃ പാതു സ ലക്ഷ്മണഃ ‖ 21 ‖

രാമോ ദാശരഥി ശ്ശൂരോ ലക്ഷ്മണാനുചരോ ബലീ |
കാകുത്സഃ പുരുഷഃ പൂര്ണഃ കൌസല്യേയോ രഘൂത്തമഃ ‖ 22 ‖

വേദാംതവേദ്യോ യജ്ഞേശഃ പുരാണ പുരുഷോത്തമഃ |
ജാനകീവല്ലഭഃ ശ്രീമാനപ്രമേയ പരാക്രമഃ ‖ 23 ‖

ഇത്യേതാനി ജപേന്നിത്യം മദ്ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ |
അശ്വമേധാധികം പുണ്യം സംപ്രാപ്നോതി ന സംശയഃ ‖ 24 ‖

രാമം ദൂര്വാദള ശ്യാമം പദ്മാക്ഷം പീതവാസസമ് |
സ്തുവംതി നാഭി-ര്ദിവ്യൈ-ര്നതേ സംസാരിണോ നരാഃ ‖ 25 ‖

രാമം ലക്ഷ്മണ പൂര്വജം രഘുവരം സീതാപതിം സുംദരമ്
കാകുത്സ്ഥം കരുണാര്ണവം ഗുണനിധിം വിപ്രപ്രിയം ധാര്മികമ് |
രാജേംദ്രം സത്യസംധം ദശരഥതനയം ശ്യാമലം ശാംതമൂര്തിമ്
വംദേ ലോകാഭിരാമം രഘുകുല തിലകം രാഘവം രാവണാരിമ് ‖ 26 ‖

രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചംദ്രായ വേധസേ |
രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായാഃ പതയേ നമഃ ‖ 27 ‖

ശ്രീരാമ രാമ രഘുനംദന രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ഭരതാഗ്രജ രാമ രാമ |
ശ്രീരാമ രാമ രണകര്കശ രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ശരണം ഭവ രാമ രാമ ‖ 28 ‖

ശ്രീരാമ ചംദ്ര ചരണൌ മനസാ സ്മരാമി
ശ്രീരാമ ചംദ്ര ചരണൌ വചസാ ഗൃഹ്ണാമി |
ശ്രീരാമ ചംദ്ര ചരണൌ ശിരസാ നമാമി
ശ്രീരാമ ചംദ്ര ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ‖ 29 ‖

മാതാ രാമോ മത്-പിതാ രാമചംദ്രഃ
സ്വാമീ രാമോ മത്-സഖാ രാമചംദ്രഃ |
സര്വസ്വം മേ രാമചംദ്രോ ദയാളുഃ
നാന്യം ജാനേ നൈവ ന ജാനേ ‖ 30 ‖

ദക്ഷിണേ ലക്ഷ്മണോ യസ്യ വാമേ ച (തു) ജനകാത്മജാ |
പുരതോ മാരുതിര്യസ്യ തം വംദേ രഘുനംദനമ് ‖ 31 ‖

ലോകാഭിരാമം രണരംഗധീരം
രാജീവനേത്രം രഘുവംശനാഥമ് |
കാരുണ്യരൂപം കരുണാകരം തം
ശ്രീരാമചംദ്രം ശരണ്യം പ്രപദ്യേ ‖ 32 ‖

മനോജവം മാരുത തുല്യ വേഗം
ജിതേംദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ടമ് |
വാതാത്മജം വാനരയൂഥ മുഖ്യം
ശ്രീരാമദൂതം ശരണം പ്രപദ്യേ ‖ 33 ‖

കൂജംതം രാമരാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരമ് |
ആരുഹ്യകവിതാ ശാഖാം വംദേ വാല്മീകി കോകിലമ് ‖ 34 ‖

ആപദാമപഹര്താരം ദാതാരം സര്വസംപദാമ് |
ലോകാഭിരാമം ശ്രീരാമം ഭൂയോഭൂയോ നമാമ്യഹം ‖ 35 ‖

ഭര്ജനം ഭവബീജാനാമര്ജനം സുഖസംപദാമ് |
തര്ജനം യമദൂതാനാം രാമ രാമേതി ഗര്ജനമ് ‖ 36 ‖

രാമോ രാജമണിഃ സദാ വിജയതേ രാമം രമേശം ഭജേ
രാമേണാഭിഹതാ നിശാചരചമൂ രാമായ തസ്മൈ നമഃ |
രാമാന്നാസ്തി പരായണം പരതരം രാമസ്യ ദാസോസ്മ്യഹം
രാമേ ചിത്തലയഃ സദാ ഭവതു മേ ഭോ രാമ മാമുദ്ധര ‖ 37 ‖

ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ |
സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമ നാമ വരാനനേ ‖ 38 ‖

ഇതി ശ്രീബുധകൌശികമുനി വിരചിതം ശ്രീരാമ രക്ഷാസ്തോത്രം സംപൂര്ണം |

ശ്രീരാമ ജയരാമ ജയജയരാമ |

********

Rama Raksha Stotram lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning.

Also Read:

Blessings: After reading Shri Rama Raksha Stotra may Lord Rama protect, bless you with happiness and success in your life. And also share it with your friends and family so that they also get blessed by Lord Rama himself.

**ജയ് ശ്രീ റാം**

Leave a Comment