[ஸ்ரீராம் ரக்ஷ ஸ்தோத்திரம்] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Rama Raksha Stotram Lyrics In Tamil

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ ராமரக்ஷா ஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய
பு34கௌஶிக ருஷிஃ
ஶ்ரீ ஸீதாராம சந்த்3ரோதே3வதா
அநுஷ்டுப் ச2ந்தஃ3
ஸீதா ஶக்திஃ
ஶ்ரீமத்3 ஹநுமாந் கீலகம்
ஶ்ரீராமசந்த்3ர ப்ரீத்யர்தே2 ராமரக்ஷா ஸ்தோத்ரஜபே விநியோகஃ3 ‖

த்4யாநம

த்4யாயேதா3ஜாநுபா3ஹும் த்4ருதஶர த4நுஷம் ப3த்34 பத்3மாஸநஸ்த2ம்
பீதம் வாஸோவஸாநம் நவகமல த3ல்த3ஸ்பர்தி2 நேத்ரம் ப்ரஸந்நம் |
வாமாஂகாரூட4 ஸீதாமுக2 கமலமிலல்லோசநம் நீரதா34ம்
நாநாலஂகார தீ3ப்தம் த34தமுரு ஜடாமண்ட3லம் ராமசந்த்3ரம் ‖

ஸ்தோத்ரம

சரிதம் ரகு4நாத2ஸ்ய ஶதகோடி ப்ரவிஸ்தரம் |
ஏகைகமக்ஷரம் பும்ஸாம் மஹாபாதக நாஶநம் ‖ 1 ‖

த்4யாத்வா நீலோத்பல ஶ்யாமம் ராமம் ராஜீவலோசநம் |
ஜாநகீ லக்ஷ்மணோபேதம் ஜடாமுகுட மண்டி3தம் ‖ 2 ‖

ஸாஸிதூண த4நுர்பா3ண பாணிம் நக்தம் சராந்தகம் |
ஸ்வலீலயா ஜக3த்த்ராது மாவிர்பூ4தமஜம் விபு4ம் ‖ 3 ‖

ராமரக்ஷாம் படே2த்ப்ராஜ்ஞஃ பாபக்4நீம் ஸர்வகாமதா3ம் |
ஶிரோ மே ராக4வஃ பாது பா2லம் த3ஶரதா2த்மஜஃ ‖ 4 ‖

கௌஸல்யேயோ த்3ருஶௌபாது விஶ்வாமித்ரப்ரியஃ ஶ்ருதீ |
க்4ராணம் பாது மக2த்ராதா முக2ம் ஸௌமித்ரிவத்ஸலஃ ‖ 5 ‖

ஜிஹ்வாம் வித்3யாநிதி4ஃ பாது கண்ட2ம் ப4ரதவந்தி3தஃ |
ஸ்கந்தௌ4 தி3வ்யாயுதஃ4 பாது பு4ஜௌ ப4க்3நேஶகார்முகஃ ‖ 6 ‖

கரௌ ஸீதாபதிஃ பாது ஹ்ருத3யம் ஜாமத3க்3ந்யஜித் |
மத்4யம் பாது க2ரத்4வம்ஸீ நாபி4ம் ஜாம்ப3வதா3ஶ்ரயஃ ‖ 7 ‖

ஸுக்3ரீவேஶஃ கடிம் பாது ஸக்தி2நீ ஹநுமத்-ப்ரபு4ஃ |
ஊரூ ரகூ4த்தமஃ பாது ரக்ஷஃகுல விநாஶக்ருத் ‖ 8 ‖

ஜாநுநீ ஸேதுக்ருத்-பாது ஜங்கே4 த3ஶமுகா2ந்தகஃ |
பாதௌ3 விபீ4ஷணஶ்ரீதஃ3 பாது ராமோகி2லம் வபுஃ ‖ 9 ‖

ஏதாம் ராமப3லோபேதாம் ரக்ஷாம் யஃ ஸுக்ருதீ படே2த் |
ஸ சிராயுஃ ஸுகீ2 புத்ரீ விஜயீ விநயீ ப4வேத் ‖ 1௦ ‖

பாதால்த-3பூ4தல-வ்யோம-சாரிண-ஶ்சத்3ம-சாரிணஃ |
ந த்3ரஷ்டுமபி ஶக்தாஸ்தே ரக்ஷிதம் ராமநாமபி4ஃ ‖ 11 ‖

ராமேதி ராமப4த்3ரேதி ராமசந்த்3ரேதி வா ஸ்மரந் |
நரோ ந லிப்யதே பாபைர்பு4க்திம் முக்திம் ச விந்த3தி ‖ 12 ‖

ஜகஜ3்ஜைத்ரைக மந்த்ரேண ராமநாம்நாபி4 ரக்ஷிதம் |
யஃ கண்டே2 தா4ரயேத்தஸ்ய கரஸ்தா2ஃ ஸர்வஸித்34யஃ ‖ 13 ‖

வஜ்ரபஂஜர நாமேத3ம் யோ ராமகவசம் ஸ்மரேத் |
அவ்யாஹதாஜ்ஞஃ ஸர்வத்ர லப4தே ஜயமங்க3ல்த3ம் ‖ 14 ‖

ஆதி3ஷ்டவாந்-யதா2 ஸ்வப்நே ராமரக்ஷாமிமாம் ஹரஃ |
ததா2 லிகி2தவாந்-ப்ராதஃ ப்ரபு3த்3தௌ4 பு34கௌஶிகஃ ‖ 15 ‖

ஆராமஃ கல்பவ்ருக்ஷாணாம் விராமஃ ஸகலாபதா3ம் |
அபி4ராம-ஸ்த்ரிலோகாநாம் ராமஃ ஶ்ரீமாந் ஸ நஃ ப்ரபு4ஃ ‖ 16 ‖

தருணௌ ரூபஸம்பந்நௌ ஸுகுமாரௌ மஹாப3லௌ |
புண்ட3ரீக விஶாலாக்ஷௌ சீரக்ருஷ்ணாஜிநாம்ப3ரௌ ‖ 17 ‖

2லமூலாஶிநௌ தா3ந்தௌ தாபஸௌ ப்3ரஹ்மசாரிணௌ |
புத்ரௌ த3ஶரத2ஸ்யைதௌ ப்4ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ‖ 18 ‖

ஶரண்யௌ ஸர்வஸத்த்வாநாம் ஶ்ரேஷ்டௌ2 ஸர்வத4நுஷ்மதாம் |
ரக்ஷஃகுல நிஹந்தாரௌ த்ராயேதாம் நோ ரகூ4த்தமௌ ‖ 19 ‖

ஆத்த ஸஜ்ய த4நுஷா விஷுஸ்ப்ருஶா வக்ஷயாஶுக3 நிஷங்க3 ஸங்கி3நௌ |
ரக்ஷணாய மம ராமலக்ஷணாவக்3ரதஃ பதி2 ஸதை3வ க3ச்ச2தாம் ‖ 2௦ ‖

ஸந்நத்3தஃ4 கவசீ க2ட்3கீ3 சாபபா3ணத4ரோ யுவா |
3ச்ச2ந் மநோரதா2ந்நஶ்ச (மநோரதோ2ஸ்மாகம்) ராமஃ பாது ஸ லக்ஷ்மணஃ ‖ 21 ‖

ராமோ தா3ஶரதி2 ஶ்ஶூரோ லக்ஷ்மணாநுசரோ ப3லீ |
காகுத்ஸஃ புருஷஃ பூர்ணஃ கௌஸல்யேயோ ரகூ4த்தமஃ ‖ 22 ‖

வேதா3ந்தவேத்3யோ யஜ்ஞேஶஃ புராண புருஷோத்தமஃ |
ஜாநகீவல்லபஃ4 ஶ்ரீமாநப்ரமேய பராக்ரமஃ ‖ 23 ‖

இத்யேதாநி ஜபேந்நித்யம் மத்34க்தஃ ஶ்ரத்34யாந்விதஃ |
அஶ்வமேதா4தி4கம் புண்யம் ஸம்ப்ராப்நோதி ந ஸம்ஶயஃ ‖ 24 ‖

ராமம் தூ3ர்வாத3ல்த3 ஶ்யாமம் பத்3மாக்ஷம் பீதவாஸஸம் |
ஸ்துவந்தி நாபி4-ர்தி3வ்யை-ர்நதே ஸம்ஸாரிணோ நராஃ ‖ 25 ‖

ராமம் லக்ஷ்மண பூர்வஜம் ரகு4வரம் ஸீதாபதிம் ஸுந்த3ரம்
காகுத்ஸ்த2ம் கருணார்ணவம் கு3ணநிதி4ம் விப்ரப்ரியம் தா4ர்மிகம் |
ராஜேந்த்3ரம் ஸத்யஸந்த4ம் த3ஶரத2தநயம் ஶ்யாமலம் ஶாந்தமூர்திம்
வந்தே3 லோகாபி4ராமம் ரகு4குல திலகம் ராக4வம் ராவணாரிம் ‖ 26 ‖

ராமாய ராமப4த்3ராய ராமசந்த்3ராய வேத4ஸே |
ரகு4நாதா2ய நாதா2ய ஸீதாயாஃ பதயே நமஃ ‖ 27 ‖

ஶ்ரீராம ராம ரகு4நந்த3ந ராம ராம
ஶ்ரீராம ராம ப4ரதாக்3ரஜ ராம ராம |
ஶ்ரீராம ராம ரணகர்கஶ ராம ராம
ஶ்ரீராம ராம ஶரணம் ப4வ ராம ராம ‖ 28 ‖

ஶ்ரீராம சந்த்3ர சரணௌ மநஸா ஸ்மராமி
ஶ்ரீராம சந்த்3ர சரணௌ வசஸா க்3ருஹ்ணாமி |
ஶ்ரீராம சந்த்3ர சரணௌ ஶிரஸா நமாமி
ஶ்ரீராம சந்த்3ர சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ‖ 29 ‖

மாதா ராமோ மத்-பிதா ராமசந்த்3ரஃ
ஸ்வாமீ ராமோ மத்-ஸகா2 ராமசந்த்3ரஃ |
ஸர்வஸ்வம் மே ராமசந்த்3ரோ த3யால்து3
நாந்யம் ஜாநே நைவ ந ஜாநே ‖ 3௦ ‖

3க்ஷிணே லக்ஷ்மணோ யஸ்ய வாமே ச (து) ஜநகாத்மஜா |
புரதோ மாருதிர்யஸ்ய தம் வந்தே3 ரகு4நந்த3நம் ‖ 31 ‖

லோகாபி4ராமம் ரணரங்க3தீ4ரம்
ராஜீவநேத்ரம் ரகு4வம்ஶநாத2ம் |
காருண்யரூபம் கருணாகரம் தம்
ஶ்ரீராமசந்த்3ரம் ஶரண்யம் ப்ரபத்3யே ‖ 32 ‖

மநோஜவம் மாருத துல்ய வேக3ம்
ஜிதேந்த்3ரியம் பு3த்3தி4மதாம் வரிஷ்டம் |
வாதாத்மஜம் வாநரயூத2 முக்2யம்
ஶ்ரீராமதூ3தம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ‖ 33 ‖

கூஜந்தம் ராமராமேதி மது4ரம் மது4ராக்ஷரம் |
ஆருஹ்யகவிதா ஶாகா2ம் வந்தே3 வால்மீகி கோகிலம் ‖ 34 ‖

ஆபதா3மபஹர்தாரம் தா3தாரம் ஸர்வஸம்பதா3ம் |
லோகாபி4ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ4யோபூ4யோ நமாம்யஹம் ‖ 35 ‖

4ர்ஜநம் ப4வபீ3ஜாநாமர்ஜநம் ஸுக2ஸம்பதா3ம் |
தர்ஜநம் யமதூ3தாநாம் ராம ராமேதி க3ர்ஜநம் ‖ 36 ‖

ராமோ ராஜமணிஃ ஸதா3 விஜயதே ராமம் ரமேஶம் பஜ4
ராமேணாபி4ஹதா நிஶாசரசமூ ராமாய தஸ்மை நமஃ |
ராமாந்நாஸ்தி பராயணம் பரதரம் ராமஸ்ய தா3ஸோஸ்ம்யஹம்
ராமே சித்தலயஃ ஸதா3 ப4வது மே போ4 ராம மாமுத்34ர ‖ 37 ‖

ஶ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மநோரமே |
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வராநநே ‖ 38 ‖

இதி ஶ்ரீபு34கௌஶிகமுநி விரசிதம் ஶ்ரீராம ரக்ஷாஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் |

ஶ்ரீராம ஜயராம ஜயஜயராம |

********

Rama Raksha Stotram lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning.

Also Read:

Blessings: After reading Shri Rama Raksha Stotra may Lord Rama protect, bless you with happiness and success in your life. And also share it with your friends and family so that they also get blessed by Lord Rama himself.

**ஜெய் ஸ்ரீ ராம்**

Leave a Comment