[રામાયણ જય મંત્રમ્] ᐈ Ramayana Jaya Mantram Lyrics In Gujarati Pdf

Ramayana Jaya Mantram Lyrics in Gujarati જયત્યતિબલો રામો લક્ષ્મણશ્ચ મહાબલઃરાજા જયતિ સુગ્રીવો રાઘવેણાભિપાલિતઃ ।દાસોહં કોસલેંદ્રસ્ય રામસ્યાક્લિષ્ટકર્મણઃહનુમાન્ શત્રુસૈન્યાનાં નિહંતા મારુતાત્મજઃ ॥ ન રાવણ સહસ્રં મે યુદ્ધે પ્રતિબલં ભવેત્શિલાભિસ્તુ પ્રહરતઃ પાદપૈશ્ચ સહસ્રશઃ ।અર્ધયિત્વા પુરીં લંકામભિવાદ્ય ચ મૈથિલીંસમૃદ્ધાર્ધો ગમિષ્યામિ મિષતાં સર્વરક્ષસામ્ ॥ ********