[ராமாயண ஜய மந்த்ரம்] ᐈ Ramayana Jaya Mantram Lyrics In Tamil Pdf

Ramayana Jaya Mantram Lyrics in Tamil ஜயத்யதிப3லோ ராமோ லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாப3ல:ராஜா ஜயதி ஸுக்3ரீவோ ராக4வேணாபி4பாலித: ।தா3ஸோஹம் கோஸலேந்த்3ரஸ்ய ராமஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண:ஹநுமாந் ஶத்ருஸைந்யாநாம் நிஹந்தா மாருதாத்மஜ: ॥ ந ராவண ஸஹஸ்ரம் மே யுத்3தே4 ப்ரதிப3லம் ப4வேத்ஶிலாபி4ஸ்து ப்ரஹரத: பாத3பைஶ்ச ஸஹஸ்ரஶ: ।அர்த4யித்வா புரீம் லங்காமபி4வாத்3ய ச மைதி2லீம்ஸம்ருத்3தா4ர்தோ4 க3மிஷ்யாமி மிஷதாம் ஸர்வரக்ஷஸாம் ॥ ********