[રુદ્રં લઘુન્યાસમ્] ᐈ Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Gujarati With PDF

Sri Rudram Laghunyasam lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Gujarati ઓં અથાત્માનગ્-મ્ શિવાત્માનગ્ શ્રી રુદ્રરૂપં ધ્યાયેત્ ॥ શુદ્ધસ્ફટિક સંકાશં ત્રિનેત્રં પંચ વક્ત્રકં ।ગંગાધરં દશભુજં સર્વાભરણ ભૂષિતમ્ ॥ નીલગ્રીવં શશાંકાંકં નાગ યજ્ઞોપ વીતિનમ્ ।વ્યાઘ્ર ચર્મોત્તરીયં ચ વરેણ્યમભય પ્રદમ્ ॥ કમંડલ્-વક્ષ સૂત્રાણાં ધારિણં શૂલપાણિનં ।જ્વલંતં પિંગળજટા શિખા મુદ્દ્યોત ધારિણમ્ ॥ વૃષ સ્કંધ સમારૂઢં ઉમા દેહાર્થ ધારિણં ।અમૃતેનાપ્લુતં શાંતં દિવ્યભોગ સમન્વિતમ્ ॥ … Read more