[ருத்3ரம் லகு4ந்யாஸம்] ᐈ Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Tamil With PDF

Sri Rudram Laghunyasam lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Tamil ஓம் அதா2த்மாநக்3ம் ஶிவாத்மாநக்3 ஶ்ரீ ருத்3ரரூபம் த்4யாயேத் ॥ ஶுத்3த4ஸ்ப2டிக ஸஂகாஶம் த்ரிநேத்ரம் பஂச வக்த்ரகம் ।க3ங்கா3த4ரம் த3ஶபு4ஜம் ஸர்வாப4ரண பூ4ஷிதம் ॥ நீலக்3ரீவம் ஶஶாஂகாஂகம் நாக3 யஜ்ஞோப வீதிநம் ।வ்யாக்4ர சர்மோத்தரீயம் ச வரேண்யமப4ய ப்ரத3ம் ॥ கமண்ட3ல்-வக்ஷ ஸூத்ராணாம் தா4ரிணம் ஶூலபாணிநம் ।ஜ்வலந்தம் பிங்க3ல்தஜ3டா ஶிகா2 முத்3த்3யோத தா4ரிணம் ॥ வ்ருஷ ஸ்கந்த4 ஸமாரூட4ம் உமா தே3ஹார்த2 தா4ரிணம் ।அம்ருதேநாப்லுதம் ஶாந்தம் தி3வ்யபோ4க3 ஸமந்விதம் ॥ தி3க்3தே3வதா ஸமாயுக்தம் ஸுராஸுர நமஸ்க்ருதம் ।நித்யம் ச … Read more