[రుద్రం లఘున్యాసం] ᐈ Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Telugu With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Telugu ఓం అథాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ శ్రీ రుద్రరూపం ధ్యాయేత్ ॥ శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం త్రినేత్రం పంచ వక్త్రకం ।గంగాధరం దశభుజం సర్వాభరణ భూషితం ॥ నీలగ్రీవం శశాంకాంకం నాగ యజ్ఞోప వీతినం ।వ్యాఘ్ర చర్మోత్తరీయం చ వరేణ్యమభయ ప్రదం ॥ కమండల్-వక్ష సూత్రాణాం ధారిణం శూలపాణినం ।జ్వలంతం పింగళజటా శిఖా ముద్ద్యోత ధారిణం ॥ వృష స్కంధ సమారూఢం ఉమా దేహార్థ ధారిణం ।అమృతేనాప్లుతం శాంతం దివ్యభోగ సమన్వితం ॥ … Read more