[ശ്രീ രുദ്രം നമകമ്] ᐈ Sri Rudram Namakam Lyrics In Malayalam With PDF

Sri Rudram Namakam lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Namakam Lyrics In Malayalam ശ്രീ രുദ്ര പ്രശ്നഃ കൃഷ്ണ യജുര്വേദീയ തൈത്തിരീയ സംഹിതാചതുര്ഥം വൈശ്വദേവം കാംഡമ് പംചമഃ പ്രപാഠകഃ ഓം നമോ ഭഗവതേ॑ രുദ്രാ॒യ ॥നമ॑സ്തേ രുദ്ര മ॒ന്യവ॑ ഉ॒തോത॒ ഇഷ॑വേ॒ നമഃ॑ ।നമ॑സ്തേ അസ്തു॒ ധന്വ॑നേ ബാ॒ഹുഭ്യാ॑മു॒ത തേ॒ നമഃ॑ ॥ യാ ത॒ ഇഷുഃ॑ ശി॒വത॑മാ ശി॒വം ബ॒ഭൂവ॑ തേ॒ ധനുഃ॑ ।ശി॒വാ ശ॑ര॒വ്യാ॑ യാ തവ॒ തയാ॑ നോ രുദ്ര മൃഡയ । യാ തേ॑ രുദ്ര ശി॒വാ … Read more