[శ్రీ రుద్రం నమకం] ᐈ Sri Rudram Namakam Lyrics In Telugu With PDF

Sri Rudram Namakam lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Namakam Lyrics In Telugu శ్రీ రుద్ర ప్రశ్నః కృష్ణ యజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహితాచతుర్థం వైశ్వదేవం కాండం పంచమః ప్రపాఠకః ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥నమ॑స్తే రుద్ర మ॒న్యవ॑ ఉ॒తోత॒ ఇష॑వే॒ నమః॑ ।నమ॑స్తే అస్తు॒ ధన్వ॑నే బా॒హుభ్యా॑ము॒త తే॒ నమః॑ ॥ యా త॒ ఇషుః॑ శి॒వత॑మా శి॒వం బ॒భూవ॑ తే॒ ధనుః॑ ।శి॒వా శ॑ర॒వ్యా॑ యా తవ॒ తయా॑ నో రుద్ర మృడయ । యా తే॑ రుద్ర శి॒వా … Read more