[சாய் பாபா அஷ்டோதர்] ᐈ Sai Baba Ashtothram Lyrics In Tamil With PDF

Sai Baba Ashtothram Lyrics In Tamil

ஓம் ஸாயிநாதா2ய நம:
ஓம் லக்ஷ்மீ நாராயணாய நம:
ஓம் ஶ்ரீ ராமக்ருஷ்ண மாருத்யாதி3 ரூபாய நம:
ஓம் ஶேஷஶாயிநே நம:
ஓம் கோ3தா3வரீதட ஶிரடீ3 வாஸிநே நம:
ஓம் ப4க்த ஹ்ருதா3லயாய நம:
ஓம் ஸர்வஹ்ருத்3வாஸிநே நம:
ஓம் பூ4தாவாஸாய நம:
ஓம் பூ4த ப4விஷ்யத்3பா4வவர்ஜதாய நம:
ஓம் காலாதீ தாய நம: ॥ 1௦ ॥
ஓம் காலாய நம:
ஓம் காலகாலாய நம:
ஓம் கால த3ர்பத3மநாய நம:
ஓம் ம்ருத்யுஂஜயாய நம:
ஓம் அமர்த்யாய நம:
ஓம் மர்த்யாப4ய ப்ரதா3ய நம:
ஓம் ஜீவாதா4ராய நம:
ஓம் ஸர்வாதா4ராய நம:
ஓம் ப4க்தா வந ஸமர்தா2ய நம:
ஓம் ப4க்தாவந ப்ரதிஜ்ஞாய நம: ॥ 2௦ ॥
ஓம் அந்நவஸ்த்ரதா3ய நம:
ஓம் ஆரோக்3யக்ஷேமதா3ய நம:
ஓம் த4ந மாங்க3ல்யதா3ய நம:
ஓம் பு3த்3தீ4 ஸித்3தீ4 தா3ய நம:
ஓம் புத்ர மித்ர கல்த3த்ர ப3ந்து4தா3ய நம:
ஓம் யோக3க்ஷேம மவஹாய நம:
ஓம் ஆபத்3பா4ந்த4வாய நம:
ஓம் மார்க3 ப3ந்த4வே நம:
ஓம் பு4க்தி முக்தி ஸர்வாபவர்க3தா3ய நம:
ஓம் ப்ரியாய நம: ॥ 3௦ ॥
ஓம் ப்ரீதிவர்த3 நாய நம:
ஓம் அந்தர்யாநாய நம:
ஓம் ஸச்சிதா3த்மநே நம:
ஓம் ஆநந்த3 தா3ய நம:
ஓம் ஆநந்த3தா3ய நம:
ஓம் பரமேஶ்வராய நம:
ஓம் ஜ்ஞாந ஸ்வரூபிணே நம:
ஓம் ஜக3த: பித்ரே நம: ॥ 4௦ ॥
ஓம் ப4க்தா நாம் மாத்ரு தா3த்ரு பிதாமஹாய நம:
ஓம் ப4க்தா ப4யப்ரதா3ய நம:
ஓம் ப4க்த பராதீ4 நாய நம:
ஓம் ப4க்தாநுக்3ர ஹகாதராய நம:
ஓம் ஶரணாக3த வத்ஸலாய நம:
ஓம் ப4க்தி ஶக்தி ப்ரதா3ய நம:
ஓம் ஜ்ஞாந வைராக்3யதா3ய நம:
ஓம் ப்ரேமப்ரதா3ய நம:
ஓம் ஸம்ஶய ஹ்ருத3ய தௌ3ர்ப4ல்ய பாபகர்மவாஸநாக்ஷயக ராய நம:
ஓம் ஹ்ருத3ய க்3ரந்த4பே43 காய நம: ॥ 5௦ ॥
ஓம் கர்ம த்4வம்ஸிநே நம:
ஓம் ஶுத்34ஸத்வ ஸ்தி4தாய நம:
ஓம் கு3ணாதீ தகு3ணாத்மநே நம:
ஓம் அநந்த கல்த்3யாணகு3ணாய நம:
ஓம் அமித பராக்ர மாய நம:
ஓம் ஜயிநே நம:
ஓம் ஜயிநே நம:
ஓம் து3ர்த3ர்ஷா க்ஷோப்4யாய நம:
ஓம் அபராஜிதாய நம:
ஓம் த்ரிலோகேஸு அவிகா4தக3தயே நம:
ஓம் அஶக்யர ஹிதாய நம: ॥ 6௦ ॥
ஓம் ஸர்வஶக்தி மூர்த யை நம:
ஓம் ஸுரூபஸுந்த3ராய நம:
ஓம் ஸுலோசநாய நம:
ஓம் மஹாரூப விஶ்வமூர்தயே நம:
ஓம் அரூபவ்யக்தாய நம:
ஓம் சிந்த்யாய நம:
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம:
ஓம் ஸர்வாந்த ர்யாமிநே நம:
ஓம் மநோ வாக3தீதாய நம:
ஓம் ப்ரேம மூர்தயே நம: ॥ 7௦ ॥
ஓம் ஸுலப4 து3ர்ல பா4ய நம:
ஓம் அஸஹாய ஸஹாயாய நம:
ஓம் அநாத4 நாத4யே நம:
ஓம் ஸர்வபா4ர ப்4ரதே நம:
ஓம் அகர்மாநே ககர்மாநு கர்மிணே நம:
ஓம் புண்ய ஶ்ரவண கீர்த நாய நம:
ஓம் தீர்தா4ய நம:
ஓம் வாஸுதே3வாய நம:
ஓம் ஸதாங்க3 தயே நம:
ஓம் ஸத்பராயணாய நம: ॥ 8௦ ॥
ஓம் லோகநாதா4ய நம:
ஓம் பாவ நாந கா4ய நம:
ஓம் அம்ருதாம்ஶுவே நம:
ஓம் பா4ஸ்கர ப்ரபா4ய நம:
ஓம் ப்3ரஹ்மசர்யதஶ்சர்யாதி3 ஸுவ்ரதாய நம:
ஓம் ஸத்யத4ர்மபராயணாய நம:
ஓம் ஸித்3தே3ஶ்வராய நம:
ஓம் ஸித்33 ஸஂகல்பாய நம:
ஓம் யோகே3ஶ்வராய நம:
ஓம் ப43வதே நம: ॥ 9௦ ॥
ஓம் ப4க்தாவஶ்யாய நம:
ஓம் ஸத்புருஷாய நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் ஸத்யதத்த்வபோ34 காய நம:
ஓம் காமாதி3ஷ டை3வர த்4வம்ஸிநே நம:
ஓம் அபே4 தா3நந்தா3நுப4வ ப்ரதா3ய நம:
ஓம் ஸர்வமத ஸம்மதாய நம:
ஓம் ஶ்ரீத3க்ஷிணாமூர்தயே நம:
ஓம் ஶ்ரீ வேஂகடேஶ்வர மணாய நம:
ஓம் அத்3பு4தாநந்த3 சர்யாய நம: ॥ 1௦௦ ॥
ஓம் ப்ரபந்நார்தி ஹரய நம:
ஓம் ஸம்ஸார ஸர்வ து3:க2க்ஷயகார காய நம:
ஓம் ஸர்வ வித்ஸர்வதோமுகா2ய நம:
ஓம் ஸர்வாந்தர்ப4 ஹிஸ்தி2தய நம:
ஓம் ஸர்வமங்க3ல்த3 கராய நம:
ஓம் ஸர்வாபீ4ஷ்ட ப்ரதா3ய நம:
ஓம் ஸமர ஸந்மார்க3 ஸ்தா2பநாய நம:
ஓம் ஸச்சிதா3நந்த3 ஸ்வரூபாய நம:
ஓம் ஶ்ரீ ஸமர்த2 ஸத்3கு3ரு ஸாயிநாதா2ய நம: ॥ 1௦8 ॥

********

Also Read:

**ஜெய் சாய் பாபா**

2 thoughts on “[சாய் பாபா அஷ்டோதர்] ᐈ Sai Baba Ashtothram Lyrics In Tamil With PDF”

  1. Excellently given all slogans in all languages. Also would like to have kanagadhara sthothram and Shyamala dandagam if possible.

    Thanks to the people who arranged in such an excellent way. Thank you once again.

    Reply

Leave a Comment