[സായി ബാബാ- മധ്യാഹ്ന ആരതി] ᐈ Sai Baba Madhyan Aarti Lyrics In Malayalam Pdf

Sai Baba Madhyan Aarti Lyrics In Malayalam ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സമര്ധ സദ്ഗുരു സായിനാധ മഹരാജ് കീ ജൈ. ഘേ​​ഉനി പംചാകരതീ കരൂബാബാന്സീ ആരതീസായീസീ ആരതീ കരൂബാബാന്സീ ആരതീഉഠാ ഉഠാ ഹോ ബാന് ധവ ഓവാലു ഹരമാധവസായീരാമാധവ ഓവാലു ഹരമാധവകരൂനിയാസ്ധിരമന പാഹുഗംഭീരഹേധ്യാനാസായീചേ ഹേധ്യാനാ പാഹുഗംഭീര ഹേധ്യാനാക്രുഷ്ണ നാധാ ദത്തസായി ജഡോചിത്തതുഝേ പായീചിത്ത(ദത്ത) ബാബാസായീ ജഡോചിത്തതുഝേ പായീആരതി സായിബാബാ സൌഖ്യാദാതാരജീവാചരണാരജതാലി ധ്യാവാദാസാവിസാവഭക്താംവിസാവ ആരതിസായിബാബാജാലുനിയ ആനംഗസ്വസ്വരൂപിരഹെദംഗമുമുക്ഷ ജനദാവി നിജഡോലാ ശ്രീരംഗഡോലാ ശ്രീരംഗ ആരതിസായിബാബാജയമനീജൈസാഭാവ തയതൈസാ​​അനുഭാവദാവിസിദയാഘനാ ഐസീതുഝീഹിമാവതുഝീഹിമാവ ആരതിസായിബാബാതുമചേനാമദ്യാതാ ഹരേ … Read more