[સંધ્યાવંદનમ્] ᐈ Sandhyavandanam Lyrics In Gujarati With PDF

Sandhyavandanam lyrics in Gujarati with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sandhyavandanam Lyrics In Malayalam શરીર શુદ્ધિઅપવિત્રઃ પવિત્રો વા સર્વાવસ્થાં᳚ ગતોઽપિવા ।યઃ સ્મરેત્ પુંડરીકાક્ષં સ બાહ્યાભ્યંતર શ્શુચિઃ ॥પુંડરીકાક્ષ ! પુંડરીકાક્ષ ! પુંડરીકાક્ષાય નમઃ । આચમનઃઓં આચમ્યઓં કેશવાય સ્વાહાઓં નારાયણાય સ્વાહાઓં માધવાય સ્વાહા (ઇતિ ત્રિરાચમ્ય)ઓં ગોવિંદાય નમઃ (પાણી માર્જયિત્વા)ઓં વિષ્ણવે નમઃઓં મધુસૂદનાય નમઃ (ઓષ્ઠૌ માર્જયિત્વા)ઓં ત્રિવિક્રમાય નમઃઓં વામનાય નમઃ (શિરસિ જલં પ્રોક્ષ્ય)ઓં શ્રીધરાય નમઃઓં હૃષીકેશાય નમઃ (વામહસ્તે … Read more