[సంధ్యవందనం] ᐈ Sandhyavandanam Lyrics In Telugu With PDF

Sandhyavandanam lyrics in telugu with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sandhyavandanam Lyrics In Telugu శరీర శుద్ధిఅపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం᳚ గతోఽపివా ।యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః ॥పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్షాయ నమః । ఆచమనఃఓం ఆచమ్యఓం కేశవాయ స్వాహాఓం నారాయణాయ స్వాహాఓం మాధవాయ స్వాహా (ఇతి త్రిరాచమ్య)ఓం గోవిందాయ నమః (పాణీ మార్జయిత్వా)ఓం విష్ణవే నమఃఓం మధుసూదనాయ నమః (ఓష్ఠౌ మార్జయిత్వా)ఓం త్రివిక్రమాయ నమఃఓం వామనాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య)ఓం శ్రీధరాయ నమఃఓం హృషీకేశాయ నమః (వామహస్తె … Read more