[સરસ્વતી સ્તોત્રમ્] ᐈ Saraswati Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Saraswati Stotram Lyrics In Gujarati યા કુંદેંદુ તુષારહારધવળા યા શુભ્રવસ્ત્રાવૃતાયા વીણાવરદંડમંડિતકરા યા શ્વેતપદ્માસના ।યા બ્રહ્માચ્યુત શંકરપ્રભૃતિભિર્દેવૈસ્સદા પૂજિતાસા માં પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિશ્શેષજાડ્યાપહા ॥ 1 ॥ દોર્ભિર્યુક્તા ચતુર્ભિઃ સ્ફટિકમણિનિભૈ રક્ષમાલાંદધાનાહસ્તેનૈકેન પદ્મં સિતમપિચ શુકં પુસ્તકં ચાપરેણ ।ભાસા કુંદેંદુશંખસ્ફટિકમણિનિભા ભાસમાનાzસમાનાસા મે વાગ્દેવતેયં નિવસતુ વદને સર્વદા સુપ્રસન્ના ॥ 2 ॥ સુરાસુરૈસ્સેવિતપાદપંકજા કરે વિરાજત્કમનીયપુસ્તકા ।વિરિંચિપત્ની કમલાસનસ્થિતા સરસ્વતી નૃત્યતુ વાચિ મે … Read more