[సరస్వతీ స్తోత్రం] ᐈ Saraswati Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Saraswati Stotram Lyrics In Telugu యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతాయా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా ।యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితాసా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా ॥ 1 ॥ దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానాహస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ ।భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాzసమానాసా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా ॥ 2 ॥ సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా ।విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే … Read more