[શનિ વજ્રપંજર કવચમ્] ᐈ Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Gujarati નીલાંબરો નીલવપુઃ કિરીટીગૃધ્રસ્થિતાસ્ત્રકરો ધનુષ્માન્ ।ચતુર્ભુજઃ સૂર્યસુતઃ પ્રસન્નઃસદા મમસ્યાદ્વરદઃ પ્રશાંતઃ ॥ બ્રહ્મા ઉવાચ । શૃણુધ્વં ઋષયઃ સર્વે શનિ પીડાહરં મહત્ ।કવચં શનિરાજસ્ય સૌરૈરિદમનુત્તમં ॥ કવચં દેવતાવાસં વજ્ર પંજર સંંગકમ્ ।શનૈશ્ચર પ્રીતિકરં સર્વસૌભાગ્યદાયકમ્ ॥ અથ શ્રી શનિ વજ્ર પંજર કવચમ્ । ઓં શ્રી શનૈશ્ચરઃ પાતુ ભાલં મે સૂર્યનંદનઃ ।નેત્રે છાયાત્મજઃ પાતુ … Read more