[ಶನಿ ವಜ್ರಪಂಜರ ಕವಚಂ] ᐈ Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Kannada Pdf

Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Kannada ನೀಲಾಂಬರೋ ನೀಲವಪುಃ ಕಿರೀಟೀಗೃಧ್ರಸ್ಥಿತಾಸ್ತ್ರಕರೋ ಧನುಷ್ಮಾನ್ ।ಚತುರ್ಭುಜಃ ಸೂರ್ಯಸುತಃ ಪ್ರಸನ್ನಃಸದಾ ಮಮಸ್ಯಾದ್ವರದಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ ॥ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಉವಾಚ । ಶೃಣುಧ್ವಂ ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ಶನಿ ಪೀಡಾಹರಂ ಮಹತ್ ।ಕವಚಂ ಶನಿರಾಜಸ್ಯ ಸೌರೈರಿದಮನುತ್ತಮಂ ॥ ಕವಚಂ ದೇವತಾವಾಸಂ ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಸಂಂಗಕಂ ।ಶನೈಶ್ಚರ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಂ ॥ ಅಥ ಶ್ರೀ ಶನಿ ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಕವಚಂ । ಓಂ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಮೇ ಸೂರ್ಯನಂದನಃ ।ನೇತ್ರೇ ಛಾಯಾತ್ಮಜಃ ಪಾತು … Read more