[శని వజ్రపంజర కవచం] ᐈ Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Telugu Pdf

Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Telugu నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీగృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ ।చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నఃసదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః ॥ బ్రహ్మా ఉవాచ । శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్ ।కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమం ॥ కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంంగకం ।శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకం ॥ అథ శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచం । ఓం శ్రీ శనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనందనః ।నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు … Read more