[శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం] ᐈ Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Telugu Lyrics ఆదౌ కర్మప్రసంగాత్కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితం మాంవిణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే కథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః ।యద్యద్వై తత్ర దుఃఖం వ్యథయతి నితరాం శక్యతే కేన వక్తుంక్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥1॥ బాల్యే దుఃఖాతిరేకో మలలులితవపుః స్తన్యపానే పిపాసానో శక్తశ్చేంద్రియేభ్యో భవగుణజనితాః జంతవో మాం తుదంతి ।నానారోగాదిదుఃఖాద్రుదనపరవశః శంకరం న స్మరామిక్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో … Read more