[શિવ અષ્ટોત્તમ] ᐈ Shiva Ashtothram Namawali Lyrics In Gujarati With PDF

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Gujarati

ઓં શિવાય નમઃ
ઓં મહેશ્વરાય નમઃ
ઓં શંભવે નમઃ
ઓં પિનાકિને નમઃ
ઓં શશિશેખરાય નમઃ
ઓં વામદેવાય નમઃ
ઓં વિરૂપાક્ષાય નમઃ
ઓં કપર્દિને નમઃ
ઓં નીલલોહિતાય નમઃ
ઓં શંકરાય નમઃ (10)
ઓં શૂલપાણયે નમઃ
ઓં ખટ્વાંગિને નમઃ
ઓં વિષ્ણુવલ્લભાય નમઃ
ઓં શિપિવિષ્ટાય નમઃ
ઓં અંબિકાનાથાય નમઃ
ઓં શ્રીકંઠાય નમઃ
ઓં ભક્તવત્સલાય નમઃ
ઓં ભવાય નમઃ
ઓં શર્વાય નમઃ
ઓં ત્રિલોકેશાય નમઃ (20)
ઓં શિતિકંઠાય નમઃ
ઓં શિવાપ્રિયાય નમઃ
ઓં ઉગ્રાય નમઃ
ઓં કપાલિને નમઃ
ઓં કૌમારયે નમઃ
ઓં અંધકાસુર સૂદનાય નમઃ
ઓં ગંગાધરાય નમઃ
ઓં લલાટાક્ષાય નમઃ
ઓં કાલકાલાય નમઃ
ઓં કૃપાનિધયે નમઃ (30)
ઓં ભીમાય નમઃ
ઓં પરશુહસ્તાય નમઃ
ઓં મૃગપાણયે નમઃ
ઓં જટાધરાય નમઃ
ઓં ક્ત૆લાસવાસિને નમઃ
ઓં કવચિને નમઃ
ઓં કઠોરાય નમઃ
ઓં ત્રિપુરાંતકાય નમઃ
ઓં વૃષાંકાય નમઃ
ઓં વૃષભારૂઢાય નમઃ (40)
ઓં ભસ્મોદ્ધૂળિત વિગ્રહાય નમઃ
ઓં સામપ્રિયાય નમઃ
ઓં સ્વરમયાય નમઃ
ઓં ત્રયીમૂર્તયે નમઃ
ઓં અનીશ્વરાય નમઃ
ઓં સર્વજ્ઞાય નમઃ
ઓં પરમાત્મને નમઃ
ઓં સોમસૂર્યાગ્નિ લોચનાય નમઃ
ઓં હવિષે નમઃ
ઓં યજ્ઞમયાય નમઃ (50)
ઓં સોમાય નમઃ
ઓં પંચવક્ત્રાય નમઃ
ઓં સદાશિવાય નમઃ
ઓં વિશ્વેશ્વરાય નમઃ
ઓં વીરભદ્રાય નમઃ
ઓં ગણનાથાય નમઃ
ઓં પ્રજાપતયે નમઃ
ઓં હિરણ્યરેતસે નમઃ
ઓં દુર્ધર્ષાય નમઃ
ઓં ગિરીશાય નમઃ (60)
ઓં ગિરિશાય નમઃ
ઓં અનઘ્ય નમઃ
ઓં ભુજંગ ભૂષણાય નમઃ
ઓં ભર્ગાય નમઃ
ઓં ગિરિધન્વને નમઃ
ઓં ગિરિપ્રિયાય નમઃ
ઓં કૃત્તિવાસસે નમઃ
ઓં પુરારાતયે નમઃ
ઓં ભગવતે નમઃ
ઓં પ્રમધાધિપાય નમઃ (70)
ઓં મૃત્યુંજયાય નમઃ
ઓં સૂક્ષ્મતનવે નમઃ
ઓં જગદ્વ્યાપિને નમઃ
ઓં જગદ્ગુરવે નમઃ
ઓં વ્યોમકેશાય નમઃ
ઓં મહાસેન જનકાય નમઃ
ઓં ચારુવિક્રમાય નમઃ
ઓં રુદ્રાય નમઃ
ઓં ભૂતપતયે નમઃ
ઓં સ્થાણવે નમઃ (80)
ઓં અહિર્ભુથ્ન્યાય નમઃ
ઓં દિગંબરાય નમઃ
ઓં અષ્ટમૂર્તયે નમઃ
ઓં અનેકાત્મને નમઃ
ઓં સ્વાત્ત્વિકાય નમઃ
ઓં શુદ્ધવિગ્રહાય નમઃ
ઓં શાશ્વતાય નમઃ
ઓં ખંડપરશવે નમઃ
ઓં અજાય નમઃ
ઓં પાશવિમોચકાય નમઃ (90)
ઓં મૃડાય નમઃ
ઓં પશુપતયે નમઃ
ઓં દેવાય નમઃ
ઓં મહાદેવાય નમઃ
ઓં અવ્યયાય નમઃ
ઓં હરયે નમઃ
ઓં પૂષદંતભિદે નમઃ
ઓં અવ્યગ્રાય નમઃ
ઓં દક્ષાધ્વરહરાય નમઃ
ઓં હરાય નમઃ (100)
ઓં ભગનેત્રભિદે નમઃ
ઓં અવ્યક્તાય નમઃ
ઓં સહસ્રાક્ષાય નમઃ
ઓં સહસ્રપાદે નમઃ
ઓં અપપર્ગપ્રદાય નમઃ
ઓં અનંતાય નમઃ
ઓં તારકાય નમઃ
ઓં પરમેશ્વરાય નમઃ (108)

********

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning

Also Read:

Blessings: As you have completed reading 108 names of Divine Lord Shiva also known as Shiva Ashtothram sata Namavali and may Lord Shiva bless you with happiness and success in your life. And also share it with your friends and family so that they get blessed by Lord Shivji himself.

**ૐ નમઃ શિવાય**

Leave a Comment