[சிவா அஷ்டோத்ரம்] ᐈ Shiva Ashtothram Namawali Lyrics In Tamil With PDF

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Tamil

ஓம் ஶிவாய நமஃ
ஓம் மஹேஶ்வராய நமஃ
ஓம் ஶம்ப4வே நமஃ
ஓம் பிநாகிநே நமஃ
ஓம் ஶஶிஶேக2ராய நமஃ
ஓம் வாமதே3வாய நமஃ
ஓம் விரூபாக்ஷாய நமஃ
ஓம் கபர்தி3நே நமஃ
ஓம் நீலலோஹிதாய நமஃ
ஓம் ஶஂகராய நமஃ (1௦)
ஓம் ஶூலபாணயே நமஃ
ஓம் க2ட்வாங்கி3நே நமஃ
ஓம் விஷ்ணுவல்லபா4ய நமஃ
ஓம் ஶிபிவிஷ்டாய நமஃ
ஓம் அம்பி3காநாதா2ய நமஃ
ஓம் ஶ்ரீகண்டா2ய நமஃ
ஓம் ப4க்தவத்ஸலாய நமஃ
ஓம் ப4வாய நமஃ
ஓம் ஶர்வாய நமஃ
ஓம் த்ரிலோகேஶாய நமஃ (2௦)
ஓம் ஶிதிகண்டா2ய நமஃ
ஓம் ஶிவாப்ரியாய நமஃ
ஓம் உக்3ராய நமஃ
ஓம் கபாலிநே நமஃ
ஓம் கௌமாரயே நமஃ
ஓம் அந்த4காஸுர ஸூத3நாய நமஃ
ஓம் க3ங்கா34ராய நமஃ
ஓம் லலாடாக்ஷாய நமஃ
ஓம் காலகாலாய நமஃ
ஓம் க்ருபாநித4யே நமஃ (3௦)
ஓம் பீ4மாய நமஃ
ஓம் பரஶுஹஸ்தாய நமஃ
ஓம் ம்ருக3பாணயே நமஃ
ஓம் ஜடாத4ராய நமஃ
ஓம் க்தெலாஸவாஸிநே நமஃ
ஓம் கவசிநே நமஃ
ஓம் கடோ2ராய நமஃ
ஓம் த்ரிபுராந்தகாய நமஃ
ஓம் வ்ருஷாஂகாய நமஃ
ஓம் வ்ருஷபா4ரூடா4ய நமஃ (4௦)
ஓம் ப4ஸ்மோத்3தூ4ல்தி3த விக்3ரஹாய நமஃ
ஓம் ஸாமப்ரியாய நமஃ
ஓம் ஸ்வரமயாய நமஃ
ஓம் த்ரயீமூர்தயே நமஃ
ஓம் அநீஶ்வராய நமஃ
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நமஃ
ஓம் பரமாத்மநே நமஃ
ஓம் ஸோமஸூர்யாக்3நி லோசநாய நமஃ
ஓம் ஹவிஷே நமஃ
ஓம் யஜ்ஞமயாய நமஃ (5௦)
ஓம் ஸோமாய நமஃ
ஓம் பஂசவக்த்ராய நமஃ
ஓம் ஸதா3ஶிவாய நமஃ
ஓம் விஶ்வேஶ்வராய நமஃ
ஓம் வீரப4த்3ராய நமஃ
ஓம் க3ணநாதா2ய நமஃ
ஓம் ப்ரஜாபதயே நமஃ
ஓம் ஹிரண்யரேதஸே நமஃ
ஓம் து3ர்த4ர்ஷாய நமஃ
ஓம் கி3ரீஶாய நமஃ (6௦)
ஓம் கி3ரிஶாய நமஃ
ஓம் அநக்4ய நமஃ
ஓம் பு4ஜங்க3 பூ4ஷணாய நமஃ
ஓம் ப4ர்கா3ய நமஃ
ஓம் கி3ரித4ந்வநே நமஃ
ஓம் கி3ரிப்ரியாய நமஃ
ஓம் க்ருத்திவாஸஸே நமஃ
ஓம் புராராதயே நமஃ
ஓம் ப43வதே நமஃ
ஓம் ப்ரமதா4தி4பாய நமஃ (7௦)
ஓம் ம்ருத்யுஂஜயாய நமஃ
ஓம் ஸூக்ஷ்மதநவே நமஃ
ஓம் ஜக3த்3வ்யாபிநே நமஃ
ஓம் ஜக3த்3கு3ரவே நமஃ
ஓம் வ்யோமகேஶாய நமஃ
ஓம் மஹாஸேந ஜநகாய நமஃ
ஓம் சாருவிக்ரமாய நமஃ
ஓம் ருத்3ராய நமஃ
ஓம் பூ4தபதயே நமஃ
ஓம் ஸ்தா2ணவே நமஃ (8௦)
ஓம் அஹிர்பு4த்2ந்யாய நமஃ
ஓம் தி33ம்ப3ராய நமஃ
ஓம் அஷ்டமூர்தயே நமஃ
ஓம் அநேகாத்மநே நமஃ
ஓம் ஸ்வாத்த்விகாய நமஃ
ஓம் ஶுத்34விக்3ரஹாய நமஃ
ஓம் ஶாஶ்வதாய நமஃ
ஓம் க2ண்ட3பரஶவே நமஃ
ஓம் அஜாய நமஃ
ஓம் பாஶவிமோசகாய நமஃ (9௦)
ஓம் ம்ருடா3ய நமஃ
ஓம் பஶுபதயே நமஃ
ஓம் தே3வாய நமஃ
ஓம் மஹாதே3வாய நமஃ
ஓம் அவ்யயாய நமஃ
ஓம் ஹரயே நமஃ
ஓம் பூஷத3ந்தபி4தே3 நமஃ
ஓம் அவ்யக்3ராய நமஃ
ஓம் த3க்ஷாத்4வரஹராய நமஃ
ஓம் ஹராய நமஃ (1௦௦)
ஓம் ப43நேத்ரபி4தே3 நமஃ
ஓம் அவ்யக்தாய நமஃ
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நமஃ
ஓம் ஸஹஸ்ரபாதே3 நமஃ
ஓம் அபபர்க3ப்ரதா3ய நமஃ
ஓம் அநந்தாய நமஃ
ஓம் தாரகாய நமஃ
ஓம் பரமேஶ்வராய நமஃ (1௦8)

*******

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning

Also Read:

Blessings: As you have completed reading 108 names of Divine Lord Shiva also known as Shiva Ashtothram sata Namavali and may Lord Shiva bless you with happiness and success in your life. And also share it with your friends and family so that they get blessed by Lord Shivji himself.

**ஓம் நம சிவாயா**

Leave a Comment