[ಶಿವ ಭುಜಂಗಂ] ᐈ Shiva Bhujangam Lyrics In Kannada Pdf

Shiva Bhujangam Kannada Lyrics ಗಲದ್ದಾನಗಂಡಂ ಮಿಲದ್ಭೃಂಗಷಂಡಂಚಲಚ್ಚಾರುಶುಂಡಂ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಶೌಂಡಂ ।ಕನದ್ದಂತಕಾಂಡಂ ವಿಪದ್ಭಂಗಚಂಡಂಶಿವಪ್ರೇಮಪಿಂಡಂ ಭಜೇ ವಕ್ರತುಂಡಂ ॥ 1 ॥ ಅನಾದ್ಯಂತಮಾದ್ಯಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಂಚಿದಾಕಾರಮೇಕಂ ತುರೀಯಂ ತ್ವಮೇಯಂ ।ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಮೃಗ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮಹಃಶೈವಮೀಡೇ ॥ 2 ॥ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯಂತ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂಮನೋಹಾರಿ ಸರ್ವಾಂಗರತ್ನೋರುಭೂಷಂ ।ಜಟಾಹೀಂದುಗಂಗಾಸ್ಥಿಶಮ್ಯಾಕಮೌಳಿಂಪರಾಶಕ್ತಿಮಿತ್ರಂ ನಮಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ॥ 3 ॥ ಶಿವೇಶಾನತತ್ಪೂರುಷಾಘೋರವಾಮಾದಿಭಿಃಪಂಚಭಿರ್ಹೃನ್ಮುಖೈಃ ಷಡ್ಭಿರಂಗೈಃ ।ಅನೌಪಮ್ಯ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತಂ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾಮತೀತಂಪರಂ ತ್ವಾಂ ಕಥಂ ವೇತ್ತಿ ಕೋ ವಾ ॥ 4 ॥ ಪ್ರವಾಳಪ್ರವಾಹಪ್ರಭಾಶೋಣಮರ್ಧಂಮರುತ್ವನ್ಮಣಿ ಶ್ರೀಮಹಃ ಶ್ಯಾಮಮರ್ಧಂ ।ಗುಣಸ್ಯೂತಮೇತದ್ವಪುಃ ಶೈವಮಂತಃಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಪತ್ತಿಸಂಪತ್ತಿಹೇತೋಃ ॥ … Read more