[शिव कवचम्] ᐈ Shiva Kavacham Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Shiva Kavacham Hindi/Sanskrit Lyrics अस्य श्री शिवकवच स्तोत्र महामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः ।अनुष्टुप् छन्दः ।श्रीसाम्बसदाशिवो देवता ।ॐ बीजम् ।नमः शक्तिः ।शिवायेति कीलकम् ।मम साम्बसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ करन्यासःॐ सदाशिवाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । नं गङ्गाधराय तर्जनीभ्यां नमः । मं मृत्युञ्जयाय मध्यमाभ्यां नमः । शिं शूलपाणये अनामिकाभ्यां नमः । वां पिनाकपाणये कनिष्ठिकाभ्यां नमः । यं उमापतये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः … Read more