[ಶಿವ ಕವಚಂ] ᐈ Shiva Kavacham Lyrics In Kannada Pdf

Shiva Kavacham Kannada Lyrics ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಋಷಭಯೋಗೀಶ್ವರ ಋಷಿಃ ।ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ।ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವೋ ದೇವತಾ ।ಓಂ ಬೀಜಂ ।ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ ।ಶಿವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ ।ಮಮ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ ಕರನ್ಯಾಸಃಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ನಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಮಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶಿಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ವಾಂ ಪಿನಾಕಪಾಣಯೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಯಂ ಉಮಾಪತಯೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ … Read more