[શિવ મહિમ્ના સ્તોત્રમ્] ᐈ Shiva Mahimna Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Mahimna Stotram Gujarati Lyrics અથ શ્રી શિવમહિમ્નસ્તોત્રમ્ ॥ મહિમ્નઃ પારં તે પરમવિદુષો યદ્યસદૃશીસ્તુતિર્બ્રહ્માદીનામપિ તદવસન્નાસ્ત્વયિ ગિરઃ ।અથાઽવાચ્યઃ સર્વઃ સ્વમતિપરિણામાવધિ ગૃણન્મમાપ્યેષ સ્તોત્રે હર નિરપવાદઃ પરિકરઃ ॥ 1 ॥ અતીતઃ પંથાનં તવ ચ મહિમા વાઙ્મનસયોઃઅતદ્વ્યાવૃત્ત્યા યં ચકિતમભિધત્તે શ્રુતિરપિ ।સ કસ્ય સ્તોતવ્યઃ કતિવિધગુણઃ કસ્ય વિષયઃપદે ત્વર્વાચીને પતતિ ન મનઃ કસ્ય ન વચઃ ॥ 2 ॥ મધુસ્ફીતા વાચઃ પરમમમૃતં … Read more