[ശിവ മഹിമ്നാ സ്തോത്രമ്] ᐈ Shiva Mahimna Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Mahimna Stotram Malayalam Lyrics അഥ ശ്രീ ശിവമഹിമ്നസ്തോത്രമ് ॥ മഹിമ്നഃ പാരം തേ പരമവിദുഷോ യദ്യസദൃശീസ്തുതിര്ബ്രഹ്മാദീനാമപി തദവസന്നാസ്ത്വയി ഗിരഃ ।അഥാഽവാച്യഃ സര്വഃ സ്വമതിപരിണാമാവധി ഗൃണന്മമാപ്യേഷ സ്തോത്രേ ഹര നിരപവാദഃ പരികരഃ ॥ 1 ॥ അതീതഃ പംഥാനം തവ ച മഹിമാ വാങ്മനസയോഃഅതദ്വ്യാവൃത്ത്യാ യം ചകിതമഭിധത്തേ ശ്രുതിരപി ।സ കസ്യ സ്തോതവ്യഃ കതിവിധഗുണഃ കസ്യ വിഷയഃപദേ ത്വര്വാചീനേ പതതി ന മനഃ കസ്യ ന വചഃ ॥ 2 ॥ മധുസ്ഫീതാ വാചഃ പരമമമൃതം … Read more