[ଶିଵ ମହିମ୍ନା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Shiva Mahimna Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Shiva Mahimna Stotram Oriya/Odia Lyrics ଅଥ ଶ୍ରୀ ଶିଵମହିମ୍ନସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ମହିମ୍ନଃ ପାରଂ ତେ ପରମଵିଦୁଷୋ ଯଦ୍ଯସଦୃଶୀସ୍ତୁତିର୍ବ୍ରହ୍ମାଦୀନାମପି ତଦଵସନ୍ନାସ୍ତ୍ଵଯି ଗିରଃ ।ଅଥାଽଵାଚ୍ଯଃ ସର୍ଵଃ ସ୍ଵମତିପରିଣାମାଵଧି ଗୃଣନ୍ମମାପ୍ଯେଷ ସ୍ତୋତ୍ରେ ହର ନିରପଵାଦଃ ପରିକରଃ ॥ 1 ॥ ଅତୀତଃ ପଂଥାନଂ ତଵ ଚ ମହିମା ଵାଙ୍ମନସଯୋଃଅତଦ୍ଵ୍ଯାଵୃତ୍ତ୍ଯା ଯଂ ଚକିତମଭିଧତ୍ତେ ଶ୍ରୁତିରପି ।ସ କସ୍ଯ ସ୍ତୋତଵ୍ଯଃ କତିଵିଧଗୁଣଃ କସ୍ଯ ଵିଷଯଃପଦେ ତ୍ଵର୍ଵାଚୀନେ ପତତି ନ ମନଃ କସ୍ଯ ନ ଵଚଃ ॥ 2 ॥ ମଧୁସ୍ଫୀତା ଵାଚଃ ପରମମମୃତଂ … Read more