[శివ మహిమ్నా స్తోత్రం] ᐈ Shiva Mahimna Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Shiva Mahimna Stotram Telugu Lyrics అథ శ్రీ శివమహిమ్నస్తోత్రం ॥ మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీస్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః ।అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః ॥ 1 ॥ అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోఃఅతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి ।స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయఃపదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః ॥ 2 ॥ మధుస్ఫీతా వాచః పరమమమృతం … Read more