[శివ మానస పూజ] ᐈ Shiva Manasa Puja Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Shiva Manasa Puja Stotram Telugu రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరంనానారత్న విభూషితం మృగమదా మోదాంకితం చందనం ।జాతీ చంపక బిల్వపత్ర రచితం పుష్పం చ ధూపం తథాదీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతాం ॥ 1 ॥ సౌవర్ణే నవరత్నఖండ రచితే పాత్రే ఘృతం పాయసంభక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకం ।శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూర ఖండోజ్జ్చలంతాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో స్వీకురు ॥ 2 ॥ … Read more