[ಶಿವ ಷಡಕ್ಷರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Kannada Pdf

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Kannada ॥ಓಂ ಓಂ॥ಓಂಕಾರಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ।ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮಾದೋಂಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ॥ 1 ॥ ॥ಓಂ ನಂ॥ನಮಂತಿ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ನಮಂತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ ।ನರಾಣಾಮಾದಿದೇವಾಯ ನಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ॥ 2 ॥ ॥ಓಂ ಮಂ॥ಮಹಾತತ್ವಂ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಿಯಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪರಂ ।ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ॥ 3 ॥ ॥ಓಂ ಶಿಂ॥ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವಾಕಾರಂ ಶಿವಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಂ ।ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾಚ್ಛಿಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ॥ 4 ॥ ॥ಓಂ … Read more