[శివ షడక్షరీ స్తోత్రం] ᐈ Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Telugu ॥ఓం ఓం॥ఓంకారబిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః ।కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమోనమః ॥ 1 ॥ ॥ఓం నం॥నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః ।నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమోనమః ॥ 2 ॥ ॥ఓం మం॥మహాతత్వం మహాదేవ ప్రియం జ్ఞానప్రదం పరం ।మహాపాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమోనమః ॥ 3 ॥ ॥ఓం శిం॥శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణం ।మహాపాపహరం తస్మాచ్ఛికారాయ నమోనమః ॥ 4 ॥ ॥ఓం … Read more