[શિવ તાંડવ] ᐈ Shiva Tandava Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Shiva Tandava Stotram lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Shiva Tandava Stotram Lyrics In Gujarati જટાટવીગલજ્જલપ્રવાહપાવિતસ્થલેગલેવલંબ્ય લંબિતાં ભુજંગતુંગમાલિકામ્ ।ડમડ્ડમડ્ડમડ્ડમન્નિનાદવડ્ડમર્વયંચકાર ચંડતાંડવં તનોતુ નઃ શિવઃ શિવમ્ ॥ 1 ॥ જટાકટાહસંભ્રમભ્રમન્નિલિંપનિર્ઝરી–વિલોલવીચિવલ્લરીવિરાજમાનમૂર્ધનિ ।ધગદ્ધગદ્ધગજ્જ્વલલ્લલાટપટ્ટપાવકેકિશોરચંદ્રશેખરે રતિઃ પ્રતિક્ષણં મમ ॥ 2 ॥ ધરાધરેંદ્રનંદિનીવિલાસબંધુબંધુરસ્ફુરદ્દિગંતસંતતિપ્રમોદમાનમાનસે ।કૃપાકટાક્ષધોરણીનિરુદ્ધદુર્ધરાપદિક્વચિદ્દિગંબરે મનો વિનોદમેતુ વસ્તુનિ ॥ 3 ॥ જટાભુજંગપિંગળસ્ફુરત્ફણામણિપ્રભાકદંબકુંકુમદ્રવપ્રલિપ્તદિગ્વધૂમુખે ।મદાંધસિંધુરસ્ફુરત્ત્વગુત્તરીયમેદુરેમનો વિનોદમદ્ભુતં બિભર્તુ ભૂતભર્તરિ ॥ 4 ॥ સહસ્રલોચનપ્રભૃત્યશેષલેખશેખરપ્રસૂનધૂળિધોરણી વિધૂસરાંઘ્રિપીઠભૂઃ ।ભુજંગરાજમાલયા નિબદ્ધજાટજૂટકશ્રિયૈ ચિરાય જાયતાં ચકોરબંધુશેખરઃ ॥ 5 ॥ લલાટચત્વરજ્વલદ્ધનંજયસ્ફુલિંગભા–નિપીતપંચસાયકં નમન્નિલિંપનાયકમ્ ।સુધામયૂખલેખયા … Read more