[ശിവ താംഡവ] ᐈ Shiva Tandava Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Shiva Tandava Stotram lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Shiva Tandava Stotram Lyrics In Malayalam ജടാടവീഗലജ്ജലപ്രവാഹപാവിതസ്ഥലേഗലേവലംബ്യ ലംബിതാം ഭുജംഗതുംഗമാലികാമ് ।ഡമഡ്ഡമഡ്ഡമഡ്ഡമന്നിനാദവഡ്ഡമര്വയംചകാര ചംഡതാംഡവം തനോതു നഃ ശിവഃ ശിവമ് ॥ 1 ॥ ജടാകടാഹസംഭ്രമഭ്രമന്നിലിംപനിര്ഝരീ–വിലോലവീചിവല്ലരീവിരാജമാനമൂര്ധനി ।ധഗദ്ധഗദ്ധഗജ്ജ്വലല്ലലാടപട്ടപാവകേകിശോരചംദ്രശേഖരേ രതിഃ പ്രതിക്ഷണം മമ ॥ 2 ॥ ധരാധരേംദ്രനംദിനീവിലാസബംധുബംധുരസ്ഫുരദ്ദിഗംതസംതതിപ്രമോദമാനമാനസേ ।കൃപാകടാക്ഷധോരണീനിരുദ്ധദുര്ധരാപദിക്വചിദ്ദിഗംബരേ മനോ വിനോദമേതു വസ്തുനി ॥ 3 ॥ ജടാഭുജംഗപിംഗളസ്ഫുരത്ഫണാമണിപ്രഭാകദംബകുംകുമദ്രവപ്രലിപ്തദിഗ്വധൂമുഖേ ।മദാംധസിംധുരസ്ഫുരത്ത്വഗുത്തരീയമേദുരേമനോ വിനോദമദ്ഭുതം ബിഭര്തു ഭൂതഭര്തരി ॥ 4 ॥ സഹസ്രലോചനപ്രഭൃത്യശേഷലേഖശേഖരപ്രസൂനധൂളിധോരണീ വിധൂസരാംഘ്രിപീഠഭൂഃ ।ഭുജംഗരാജമാലയാ നിബദ്ധജാടജൂടകശ്രിയൈ ചിരായ ജായതാം ചകോരബംധുശേഖരഃ ॥ 5 ॥ ലലാടചത്വരജ്വലദ്ധനംജയസ്ഫുലിംഗഭാ–നിപീതപംചസായകം നമന്നിലിംപനായകമ് ।സുധാമയൂഖലേഖയാ … Read more