[શિવાનંદ લહરિ] ᐈ Shivananda Lahari Lyrics In Gujarati Pdf

Shivananda Lahari Gujarati Lyrics કલાભ્યાં ચૂડાલંકૃત-શશિ કલાભ્યાં નિજ તપઃ-ફલાભ્યાં ભક્તેશુ પ્રકટિત-ફલાભ્યાં ભવતુ મે ।શિવાભ્યાં-અસ્તોક-ત્રિભુવન શિવાભ્યાં હૃદિ પુનર્-ભવાભ્યાં આનંદ સ્ફુર-દનુભવાભ્યાં નતિરિયમ્ ॥ 1 ॥ ગલંતી શંભો ત્વચ્-ચરિત-સરિતઃ કિલ્બિશ-રજોદલંતી ધીકુલ્યા-સરણિશુ પતંતી વિજયતામ્દિશંતી સંસાર-ભ્રમણ-પરિતાપ-ઉપશમનંવસંતી મચ્-ચેતો-હૃદભુવિ શિવાનંદ-લહરી 2 ત્રયી-વેદ્યં હૃદ્યં ત્રિ-પુર-હરં આદ્યં ત્રિ-નયનંજટા-ભારોદારં ચલદ્-ઉરગ-હારં મૃગ ધરમ્મહા-દેવં દેવં મયિ સદય-ભાવં પશુ-પતિંચિદ્-આલંબં સાંબં શિવમ્-અતિ-વિડંબં હૃદિ ભજે 3 સહસ્રં વર્તંતે જગતિ વિબુધાઃ … Read more