[ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ] ᐈ Shivananda Lahari Lyrics In Kannada Pdf

Shivananda Lahari Kannada Lyrics ಕಲಾಭ್ಯಾಂ ಚೂಡಾಲಂಕೃತ-ಶಶಿ ಕಲಾಭ್ಯಾಂ ನಿಜ ತಪಃ-ಫಲಾಭ್ಯಾಂ ಭಕ್ತೇಶು ಪ್ರಕಟಿತ-ಫಲಾಭ್ಯಾಂ ಭವತು ಮೇ ।ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ-ಅಸ್ತೋಕ-ತ್ರಿಭುವನ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಹೃದಿ ಪುನರ್-ಭವಾಭ್ಯಾಂ ಆನಂದ ಸ್ಫುರ-ದನುಭವಾಭ್ಯಾಂ ನತಿರಿಯಂ ॥ 1 ॥ ಗಲಂತೀ ಶಂಭೋ ತ್ವಚ್-ಚರಿತ-ಸರಿತಃ ಕಿಲ್ಬಿಶ-ರಜೋದಲಂತೀ ಧೀಕುಲ್ಯಾ-ಸರಣಿಶು ಪತಂತೀ ವಿಜಯತಾಂದಿಶಂತೀ ಸಂಸಾರ-ಭ್ರಮಣ-ಪರಿತಾಪ-ಉಪಶಮನಂವಸಂತೀ ಮಚ್-ಚೇತೋ-ಹೃದಭುವಿ ಶಿವಾನಂದ-ಲಹರೀ 2 ತ್ರಯೀ-ವೇದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಂ ತ್ರಿ-ಪುರ-ಹರಂ ಆದ್ಯಂ ತ್ರಿ-ನಯನಂಜಟಾ-ಭಾರೋದಾರಂ ಚಲದ್-ಉರಗ-ಹಾರಂ ಮೃಗ ಧರಂಮಹಾ-ದೇವಂ ದೇವಂ ಮಯಿ ಸದಯ-ಭಾವಂ ಪಶು-ಪತಿಂಚಿದ್-ಆಲಂಬಂ ಸಾಂಬಂ ಶಿವಂ-ಅತಿ-ವಿಡಂಬಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ 3 ಸಹಸ್ರಂ ವರ್ತಂತೇ ಜಗತಿ ವಿಬುಧಾಃ … Read more