[ശിവാനംദ ലഹരി] ᐈ Shivananda Lahari Lyrics In Malayalam Pdf

Shivananda Lahari Malayalam Lyrics കലാഭ്യാം ചൂഡാലംകൃത-ശശി കലാഭ്യാം നിജ തപഃ-ഫലാഭ്യാം ഭക്തേശു പ്രകടിത-ഫലാഭ്യാം ഭവതു മേ ।ശിവാഭ്യാം-അസ്തോക-ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം ഹൃദി പുനര്-ഭവാഭ്യാം ആനംദ സ്ഫുര-ദനുഭവാഭ്യാം നതിരിയമ് ॥ 1 ॥ ഗലംതീ ശംഭോ ത്വച്-ചരിത-സരിതഃ കില്ബിശ-രജോദലംതീ ധീകുല്യാ-സരണിശു പതംതീ വിജയതാമ്ദിശംതീ സംസാര-ഭ്രമണ-പരിതാപ-ഉപശമനംവസംതീ മച്-ചേതോ-ഹൃദഭുവി ശിവാനംദ-ലഹരീ 2 ത്രയീ-വേദ്യം ഹൃദ്യം ത്രി-പുര-ഹരം ആദ്യം ത്രി-നയനംജടാ-ഭാരോദാരം ചലദ്-ഉരഗ-ഹാരം മൃഗ ധരമ്മഹാ-ദേവം ദേവം മയി സദയ-ഭാവം പശു-പതിംചിദ്-ആലംബം സാംബം ശിവമ്-അതി-വിഡംബം ഹൃദി ഭജേ 3 സഹസ്രം വര്തംതേ ജഗതി വിബുധാഃ … Read more