[శివానంద లహరి] ᐈ Shivananda Lahari Lyrics In Telugu Pdf

Shivananda Lahari Telugu Lyrics కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః-ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే ।శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్-భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియం ॥ 1 ॥ గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః కిల్బిశ-రజోదలంతీ ధీకుల్యా-సరణిశు పతంతీ విజయతాందిశంతీ సంసార-భ్రమణ-పరితాప-ఉపశమనంవసంతీ మచ్-చేతో-హృదభువి శివానంద-లహరీ 2 త్రయీ-వేద్యం హృద్యం త్రి-పుర-హరం ఆద్యం త్రి-నయనంజటా-భారోదారం చలద్-ఉరగ-హారం మృగ ధరంమహా-దేవం దేవం మయి సదయ-భావం పశు-పతించిద్-ఆలంబం సాంబం శివం-అతి-విడంబం హృది భజే 3 సహస్రం వర్తంతే జగతి విబుధాః … Read more