[શિવાષ્ટકમ્] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Shivashtakam Stotram Lyrics In Gujarati

પ્રભું પ્રાણનાથં વિભું વિશ્વનાથં જગન્નાથ નાથં સદાનંદ ભાજાં |
ભવદ્ભવ્ય ભૂતેશ્વરં ભૂતનાથં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 1 ‖

ગળે રુંડમાલં તનૌ સર્પજાલં મહાકાલ કાલં ગણેશાદિ પાલં |
જટાજૂટ ગંગોત્તરંગૈર્વિશાલં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 2‖

મુદામાકરં મંડનં મંડયંતં મહા મંડલં ભસ્મ ભૂષાધરં તમ્ |
અનાદિં હ્યપારં મહા મોહમારં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 3 ‖

વટાધો નિવાસં મહાટ્ટાટ્ટહાસં મહાપાપ નાશં સદા સુપ્રકાશમ્ |
ગિરીશં ગણેશં સુરેશં મહેશં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 4 ‖

ગિરીંદ્રાત્મજા સંગૃહીતાર્ધદેહં ગિરૌ સંસ્થિતં સર્વદાપન્ન ગેહમ્ |
પરબ્રહ્મ બ્રહ્માદિભિર્-વંદ્યમાનં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 5 ‖

કપાલં ત્રિશૂલં કરાભ્યાં દધાનં પદાંભોજ નમ્રાય કામં દદાનમ્ |
બલીવર્ધમાનં સુરાણાં પ્રધાનં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 6 ‖

શરચ્ચંદ્ર ગાત્રં ગણાનંદપાત્રં ત્રિનેત્રં પવિત્રં ધનેશસ્ય મિત્રમ્ |
અપર્ણા કળત્રં સદા સચ્ચરિત્રં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 7 ‖

હરં સર્પહારં ચિતા ભૂવિહારં ભવં વેદસારં સદા નિર્વિકારં|
શ્મશાને વસંતં મનોજં દહંતં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 8 ‖

સ્વયં યઃ પ્રભાતે નરશ્શૂલ પાણે પઠેત્ સ્તોત્રરત્નં ત્વિહપ્રાપ્યરત્નં |
સુપુત્રં સુધાન્યં સુમિત્રં કળત્રં વિચિત્રૈસ્સમારાધ્ય મોક્ષં પ્રયાતિ ‖

********

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning

Also Read:

Blessings: Now after reading the Ashtakam of Shiva which is known as Shivashtakam may Divine Lord Shiva Bless you with all the happiness, wisdom, and success in your life. And if you want your family and friends also to get blessed by Lord shiva then you must share it with them.

**ૐ નમઃ શિવાય**

Leave a Comment