[ശിവാഷ്ടകമ്] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Shivashtakam Stotram/Mantra Lyrics In Malayalam

പ്രഭും പ്രാണനാഥം വിഭും വിശ്വനാഥം ജഗന്നാഥ നാഥം സദാനംദ ഭാജാം |
ഭവദ്ഭവ്യ ഭൂതേശ്വരം ഭൂതനാഥം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 1 ‖

ഗളേ രുംഡമാലം തനൌ സര്പജാലം മഹാകാല കാലം ഗണേശാദി പാലം |
ജടാജൂട ഗംഗോത്തരംഗൈര്വിശാലം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 2‖

മുദാമാകരം മംഡനം മംഡയംതം മഹാ മംഡലം ഭസ്മ ഭൂഷാധരം തമ് |
അനാദിം ഹ്യപാരം മഹാ മോഹമാരം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 3 ‖

വടാധോ നിവാസം മഹാട്ടാട്ടഹാസം മഹാപാപ നാശം സദാ സുപ്രകാശമ് |
ഗിരീശം ഗണേശം സുരേശം മഹേശം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 4 ‖

ഗിരീംദ്രാത്മജാ സംഗൃഹീതാര്ധദേഹം ഗിരൌ സംസ്ഥിതം സര്വദാപന്ന ഗേഹമ് |
പരബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മാദിഭിര്-വംദ്യമാനം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 5 ‖

കപാലം ത്രിശൂലം കരാഭ്യാം ദധാനം പദാംഭോജ നമ്രായ കാമം ദദാനമ് |
ബലീവര്ധമാനം സുരാണാം പ്രധാനം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 6 ‖

ശരച്ചംദ്ര ഗാത്രം ഗണാനംദപാത്രം ത്രിനേത്രം പവിത്രം ധനേശസ്യ മിത്രമ് |
അപര്ണാ കളത്രം സദാ സച്ചരിത്രം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 7 ‖

ഹരം സര്പഹാരം ചിതാ ഭൂവിഹാരം ഭവം വേദസാരം സദാ നിര്വികാരം|
ശ്മശാനേ വസംതം മനോജം ദഹംതം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 8 ‖

സ്വയം യഃ പ്രഭാതേ നരശ്ശൂല പാണേ പഠേത് സ്തോത്രരത്നം ത്വിഹപ്രാപ്യരത്നം |
സുപുത്രം സുധാന്യം സുമിത്രം കളത്രം വിചിത്രൈസ്സമാരാധ്യ മോക്ഷം പ്രയാതി ‖

********

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning

Also Read:

Blessings: Now after reading the Ashtakam of Shiva which is known as Shivashtakam may Divine Lord Shiva Bless you with all the happiness, wisdom, and success in your life. And if you want your family and friends also to get blessed by Lord shiva then you must share it with them.

**ഓം നമ ശിവായ**

Leave a Comment