[ஶிவாஷ்டகம்] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Shivashtakam Stotram Lyrics In Tamil

ப்ரபு4ம் ப்ராணநாத2ம் விபு4ம் விஶ்வநாத2ம் ஜக3ந்நாத2 நாத2ம் ஸதா3நந்த3 பா4ஜாம் |
4வத்34வ்ய பூ4தேஶ்வரம் பூ4தநாத2ம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 1 ‖

3ல்தே3 ருண்ட3மாலம் தநௌ ஸர்பஜாலம் மஹாகால காலம் க3ணேஶாதி3 பாலம் |
ஜடாஜூட க3ங்கோ3த்தரங்கை3ர்விஶாலம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 2‖

முதா3மாகரம் மண்ட3நம் மண்ட3யந்தம் மஹா மண்ட3லம் ப4ஸ்ம பூ4ஷாத4ரம் தம் |
அநாதி3ம் ஹ்யபாரம் மஹா மோஹமாரம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 3 ‖

வடாதோ4 நிவாஸம் மஹாட்டாட்டஹாஸம் மஹாபாப நாஶம் ஸதா3 ஸுப்ரகாஶம் |
கி3ரீஶம் க3ணேஶம் ஸுரேஶம் மஹேஶம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 4 ‖

கி3ரீந்த்3ராத்மஜா ஸங்க்3ருஹீதார்த4தே3ஹம் கி3ரௌ ஸம்ஸ்தி2தம் ஸர்வதா3பந்ந கே3ஹம் |
பரப்3ரஹ்ம ப்3ரஹ்மாதி3பி4ர்-வந்த்3யமாநம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 5 ‖

கபாலம் த்ரிஶூலம் கராப்4யாம் த3தா4நம் பதா3ம்போ4ஜ நம்ராய காமம் த3தா3நம் |
3லீவர்த4மாநம் ஸுராணாம் ப்ரதா4நம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 6 ‖

ஶரச்சந்த்3ர கா3த்ரம் க3ணாநந்த3பாத்ரம் த்ரிநேத்ரம் பவித்ரம் த4நேஶஸ்ய மித்ரம் |
அபர்ணா கல்த3த்ரம் ஸதா3 ஸச்சரித்ரம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 7 ‖

ஹரம் ஸர்பஹாரம் சிதா பூ4விஹாரம் ப4வம் வேத3ஸாரம் ஸதா3 நிர்விகாரம்|
ஶ்மஶாநே வஸந்தம் மநோஜம் த3ஹந்தம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 8 ‖

ஸ்வயம் யஃ ப்ரபா4தே நரஶ்ஶூல பாணே படே2த் ஸ்தோத்ரரத்நம் த்விஹப்ராப்யரத்நம் |
ஸுபுத்ரம் ஸுதா4ந்யம் ஸுமித்ரம் கல்த3த்ரம் விசித்ரைஸ்ஸமாராத்4ய மோக்ஷம் ப்ரயாதி ‖

********

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning

Also Read:

Blessings: Now after reading the Ashtakam of Shiva which is known as Shivashtakam may Divine Lord Shiva Bless you with all the happiness, wisdom, and success in your life. And if you want your family and friends also to get blessed by Lord shiva then you must share it with them.

**ஓம் நம சிவாயா**

Leave a Comment