[శివాష్టకం] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Shivashtakam Stotram/Mantra Lyrics In Telugu

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజాం |
భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 1 ‖

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాల కాలం గణేశాది పాలం |
జటాజూట గంగోత్తరంగైర్విశాలం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 2‖

ముదామాకరం మండనం మండయంతం మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తం |
అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 3 ‖

వటాధో నివాసం మహాట్టాట్టహాసం మహాపాప నాశం సదా సుప్రకాశం |
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 4 ‖

గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్ధదేహం గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్న గేహం |
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్-వంద్యమానం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 5 ‖

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం పదాంభోజ నమ్రాయ కామం దదానం |
బలీవర్ధమానం సురాణాం ప్రధానం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 6 ‖

శరచ్చంద్ర గాత్రం గణానందపాత్రం త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రం |
అపర్ణా కళత్రం సదా సచ్చరిత్రం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 7 ‖

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం|
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 8 ‖

స్వయం యః ప్రభాతే నరశ్శూల పాణే పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహప్రాప్యరత్నం |
సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం విచిత్రైస్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి ‖

********

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning

Also Read:

Blessings: Now after reading the Ashtakam of Shiva which is known as Shivashtakam may Divine Lord Shiva Bless you with all the happiness, wisdom, and success in your life. And if you want your family and friends also to get blessed by Lord shiva then you must share it with them.

**ఓం నమ శివయ**

Leave a Comment