[સિદ્ધ કુંજિકા સ્તોત્રમ્] ᐈ Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Gujarati ઓં અસ્ય શ્રીકુંજિકાસ્તોત્રમંત્રસ્ય સદાશિવ ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ્ છંદઃ,શ્રીત્રિગુણાત્મિકા દેવતા, ઓં ઐં બીજં, ઓં હ્રીં શક્તિઃ, ઓં ક્લીં કીલકમ્,મમ સર્વાભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ । શિવ ઉવાચશૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ કુંજિકાસ્તોત્રમુત્તમમ્ ।યેન મંત્રપ્રભાવેણ ચંડીજાપઃ શુભો ભવેત્ ॥ 1 ॥ ન કવચં નાર્ગલાસ્તોત્રં કીલકં ન રહસ્યકમ્ ।ન સૂક્તં નાપિ ધ્યાનં ચ ન ન્યાસો ન ચ … Read more