[సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రం] ᐈ Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Telugu ఓం అస్య శ్రీకుంజికాస్తోత్రమంత్రస్య సదాశివ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః,శ్రీత్రిగుణాత్మికా దేవతా, ఓం ఐం బీజం, ఓం హ్రీం శక్తిః, ఓం క్లీం కీలకం,మమ సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః । శివ ఉవాచశృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి కుంజికాస్తోత్రముత్తమం ।యేన మంత్రప్రభావేణ చండీజాపః శుభో భవేత్ ॥ 1 ॥ న కవచం నార్గలాస్తోత్రం కీలకం న రహస్యకం ।న సూక్తం నాపి ధ్యానం చ న న్యాసో న చ … Read more