[ശ്രീ സീതാരാമ സ്തോത്രമ്] ᐈ Sri Sita Rama Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Sita Rama Stotram Lyrics In Malayalam അയോധ്യാപുരനേതാരം മിഥിലാപുരനായികാമ് ।രാഘവാണാമലംകാരം വൈദേഹാനാമലംക്രിയാമ് ॥ 1 ॥ രഘൂണാം കുലദീപം ച നിമീനാം കുലദീപികാമ് ।സൂര്യവംശസമുദ്ഭൂതം സോമവംശസമുദ്ഭവാമ് ॥ 2 ॥ പുത്രം ദശരഥസ്യാദ്യം പുത്രീം ജനകഭൂപതേഃ ।വശിഷ്ഠാനുമതാചാരം ശതാനംദമതാനുഗാമ് ॥ 3 ॥ കൌസല്യാഗര്ഭസംഭൂതം വേദിഗര്ഭോദിതാം സ്വയമ് ।പുംഡരീകവിശാലാക്ഷം സ്ഫുരദിംദീവരേക്ഷണാമ് ॥ 4 ॥ ചംദ്രകാംതാനനാംഭോജം ചംദ്രബിംബോപമാനനാമ് ।മത്തമാതംഗഗമനം മത്തഹംസവധൂഗതാമ് ॥ 5 ॥ ചംദനാര്ദ്രഭുജാമധ്യം കുംകുമാര്ദ്രകുചസ്ഥലീമ് ।ചാപാലംകൃതഹസ്താബ്ജം പദ്മാലംകൃതപാണികാമ് ॥ 6 ॥ … Read more