[ஸௌந்த3ர்ய லஹரீ] ᐈ Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Tamil

ப்ரத2ம பா4க:3 – ஆநந்த3 லஹரி

பு4மௌஸ்க2லித பாதா3நாம் பூ4மிரேவா வலம்ப3நம் ।
த்வயீ ஜாதா பராதா4நாம் த்வமேவ ஶரணம் ஶிவே ॥

ஶிவ: ஶக்த்யா யுக்தோ யதி3 ப4வதி ஶக்த: ப்ரப4விதும்
ந சேதே3வம் தே3வோ ந க2லு குஶல: ஸ்பந்தி3துமபி।
அதஸ்த்வாம் ஆராத்4யாம் ஹரி-ஹர-விரிந்சாதி3பி4 ரபி
ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கத-2மக்ர்த புண்ய: ப்ரப4வதி॥ 1 ॥

தநீயாம்ஸும் பாம்ஸும் தவ சரண பஂகேருஹ-ப4வம்
விரிஂசி: ஸஂசிந்வந் விரசயதி லோகா-நவிகலம் ।
வஹத்யேநம் ஶௌரி: கத2மபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்
ஹர: ஸஂக்ஷுத்3-யைநம் பஜ4தி ப4ஸிதோத்3தூ4ல்த3 நவிதி4ம்॥ 2 ॥

அவித்3யாநா-மந்த-ஸ்திமிர-மிஹிர த்3வீபநக3ரீ
ஜடா3நாம் சைதந்ய-ஸ்தப3க மகரந்த3 ஶ்ருதிஜ2ரீ ।
3ரித்3ராணாம் சிந்தாமணி கு3ணநிகா ஜந்மஜலதௌ4
நிமக்3நாநாம் த3ம்ஷ்ட்ரா முரரிபு வராஹஸ்ய ப4வதி॥ 3 ॥

த்வத3ந்ய: பாணிப4யா-மப4யவரதோ3 தை3வதக3ண:
த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடித-வரபீ4த்யபி4நயா ।
4யாத் த்ராதும் தா3தும் ப2லமபி ச வாஞ்சா2ஸமதி4கம்
ஶரண்யே லோகாநாம் தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணௌ ॥ 4 ॥

ஹரிஸ்த்வாமாரத்4ய ப்ரணத-ஜந-ஸௌபா4க்3ய-ஜநநீம்
புரா நாரீ பூ4த்வா புரரிபுமபி க்ஷோப4 மநயத் ।
ஸ்மரோபி த்வாம் நத்வா ரதிநயந-லேஹ்யேந வபுஷா
முநீநாமப்யந்த: ப்ரப4வதி ஹி மோஹாய மஹதாம் ॥ 5 ॥

4நு: பௌஷ்பம் மௌர்வீ மது4கரமயீ பஂச விஶிகா2:
வஸந்த: ஸாமந்தோ மலயமரு-தா3யோத4ந-ரத:2 ।
ததா2ப்யேக: ஸர்வம் ஹிமகி3ரிஸுதே காமபி க்ருபாம்
அபாங்கா3த்தே லப்3த்4வா ஜக3தி3த-3மநங்கோ3 விஜயதே ॥ 6 ॥

க்வணத்காஂசீ-தா3மா கரி கலப4 கும்ப-4ஸ்தநநதா
பரிக்ஷீணா மத்4யே பரிணத ஶரச்சந்த்3ர-வத3நா ।
4நுர்பா3ணாந் பாஶம் ஸ்ருணிமபி த3தா4நா கரதலை:
புரஸ்தா தா3ஸ்தாம் ந: புரமதி2து ராஹோ-புருஷிகா ॥ 7 ॥

ஸுதா4ஸிந்தோ4ர்மத்4யே ஸுரவிட-பிவாடீ-பரிவ்ருதே
மணித்3வீபே நீபோ-பவநவதி சிந்தாமணி க்3ருஹே ।
ஶிவகாரே மஂசே பரமஶிவ-பர்யஂக நிலயாம்
பஜ4ந்தி த்வாம் த4ந்யா: கதிசந சிதா3நந்த-3லஹரீம் ॥ 8 ॥

மஹீம் மூலாதா4ரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்
ஸ்தி2தம் ஸ்வதி4ஷ்டாநே ஹ்ருதி3 மருத-மாகாஶ-முபரி ।
மநோபி ப்4ரூமத்4யே ஸகலமபி பி4த்வா குலபத2ம்
ஸஹஸ்ராரே பத்3மே ஸ ஹரஹஸி பத்யா விஹரஸே ॥ 9 ॥

ஸுதா4தா4ராஸாரை-ஶ்சரணயுக3லாந்த-ர்விக3லிதை:
ப்ரபஂசம் ஸிஂசந்தீ புநரபி ரஸாம்நாய-மஹஸ:।
அவாப்ய ஸ்வாம் பூ4மிம் பு4ஜக3நிப-4மத்4யுஷ்ட-2வலயம்
ஸ்வ மாத்மாநம் க்ருத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே3 குஹரிணி ॥ 1௦ ॥

சதுர்பி4: ஶ்ரீகண்டை2: ஶிவயுவதிபி4: பஂசபி4ரபி
ப்ரபி4ந்நாபி4: ஶம்போ4ர்நவபி4ரபி மூலப்ரக்ருதிபி4: ।
சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்3-வஸுத3ல-கலாஶ்ச்-த்ரிவலய-
த்ரிரேக2பி4: ஸார்த4ம் தவ ஶரணகோணா: பரிணதா: ॥ 11 ॥

த்வதீ3யம் ஸௌந்த3ர்யம் துஹிநகி3ரிகந்யே துலயிதும்
கவீந்த்3ரா: கல்பந்தே கத2மபி விரிஂசி-ப்ரப்4ருதய: ।
யதா3லோகௌத்ஸுக்யா-த3மரலலநா யாந்தி மநஸா
தபோபி4ர்து3ஷ்ப்ராபாமபி கி3ரிஶ-ஸாயுஜ்ய-பத3வீம் ॥ 12 ॥

நரம் வர்ஷீயாம்ஸம் நயநவிரஸம் நர்மஸு ஜட3ம்
தவாபாங்கா3லோகே பதித-மநுதா4வந்தி ஶதஶ: ।
3லத்3வேணீப3ந்தா4: குசகலஶ-விஸ்த்ரிஸ்த-ஸிசயா
ஹடாத் த்ருட்யத்காஞ்யோ விக3லித-து3கூலா யுவதய: ॥ 13 ॥

க்ஷிதௌ ஷட்பஂசாஶத்3-த்3விஸமதி4க-பஂசாஶ-து33கே
ஹுதஶே த்3வாஷஷ்டி-ஶ்சதுரதி4க-பஂசாஶ-த3நிலே ।
தி3வி த்3வி: ஷட் த்ரிம்ஶந் மநஸி ச சது:ஷஷ்டிரிதி யே
மயூகா2-ஸ்தேஷா-மப்யுபரி தவ பாதா3ம்பு3ஜ-யுக3ம் ॥ 14 ॥

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நா ஶுத்3தா4ம் ஶஶியுத-ஜடாஜூட-மகுடாம்
வர-த்ராஸ-த்ராண-ஸ்ப2டிககு4டிகா-புஸ்தக-கராம் ।
ஸக்ருந்ந த்வா நத்வா கத2மிவ ஸதாம் ஸந்நித34தே
மது4-க்ஷீர-த்3ராக்ஷா-மது4ரிம-து4ரீணா: ப2ணிதய: ॥ 15 ॥

கவீந்த்3ராணாம் சேத: கமலவந-பா3லாதப-ருசிம்
பஜ4ந்தே யே ஸந்த: கதிசித3ருணாமேவ ப4வதீம் ।
விரிஂசி-ப்ரேயஸ்யா-ஸ்தருணதர-ஶ்ருங்கா3ர லஹரீ-
3பீ4ராபி4-ர்வாக்3பி4: ர்வித34தி ஸதாம் ரஂஜநமமீ ॥ 16 ॥

ஸவித்ரீபி4-ர்வாசாம் சஶி-மணி ஶிலா-ப4ங்க3 ருசிபி4
ர்வஶிந்யத்3யாபி4-ஸ்த்வாம் ஸஹ ஜநநி ஸஂசிந்தயதி ய: ।
ஸ கர்தா காவ்யாநாம் ப4வதி மஹதாம் ப4ங்கி3ருசிபி4
ர்வசோபி4-ர்வாக்3தே3வீ-வத3ந-கமலாமோத3 மது4ரை: ॥ 17 ॥

தநுச்சா2யாபி4ஸ்தே தருண-தரணி-ஶ்ரீஸரணிபி4
ர்தி3வம் ஸர்வா-முர்வீ-மருணிமநி மக்3நாம் ஸ்மரதி ய: ।
4வந்த்யஸ்ய த்ரஸ்ய-த்3வநஹரிண-ஶாலீந-நயநா:
ஸஹோர்வஶ்யா வஶ்யா: கதி கதி ந கீ3ர்வாண-க3ணிகா: ॥ 18 ॥

முக2ம் பி3ந்து3ம் க்ருத்வா குசயுக3மத-4ஸ்தஸ்ய தத3தோ4
ஹரார்த4ம் த்4யாயேத்3யோ ஹரமஹிஷி தே மந்மத2கலாம் ।
ஸ ஸத்3ய: ஸஂக்ஷோப4ம் நயதி வநிதா இத்யதிலகு4
த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்4ரமயதி ரவீந்து3-ஸ்தநயுகா3ம் ॥ 19 ॥

கிரந்தீ-மங்கே3ப்4ய: கிரண-நிகுரும்ப3ம்ருதரஸம்
ஹ்ருதி3 த்வா மாத4த்தே ஹிமகரஶிலா-மூர்திமிவ ய: ।
ஸ ஸர்பாணாம் த3ர்பம் ஶமயதி ஶகுந்ததி4ப இவ
ஜ்வரப்லுஷ்டாந் த்3ருஷ்ட்யா ஸுக2யதி ஸுதா4தா4ரஸிரயா ॥ 2௦ ॥

தடில்லேகா2-தந்வீம் தபந ஶஶி வைஶ்வாநர மயீம்
நிஷ்ண்ணாம் ஷண்ணாமப்யுபரி கமலாநாம் தவ கலாம் ।
மஹாபத்3மாதவ்யாம் ம்ருதி3த-மலமாயேந மநஸா
மஹாந்த: பஶ்யந்தோ த34தி பரமாஹ்லாத-3லஹரீம் ॥ 21 ॥

4வாநி த்வம் தா3ஸே மயி விதர த்3ருஷ்டிம் ஸகருணாம்
இதி ஸ்தோதும் வாஞ்ச2ந் கத2யதி ப4வாநி த்வமிதி ய: ।
ததை3வ த்வம் தஸ்மை தி3ஶஸி நிஜஸாயுஜ்ய-பத3வீம்
முகுந்த-3ப்3ரம்ஹேந்த்3ர ஸ்பு2ட மகுட நீராஜிதபதா3ம் ॥ 22 ॥

த்வயா ஹ்ருத்வா வாமம் வபு-ரபரித்ருப்தேந மநஸா
ஶரீரார்த4ம் ஶம்போ4-ரபரமபி ஶஂகே ஹ்ருதமபூ4த் ।
யதே3தத் த்வத்3ரூபம் ஸகலமருணாப4ம் த்ரிநயநம்
குசாப்4யாமாநம்ரம் குடில-ஶஶிசூடா3ல-மகுடம் ॥ 23 ॥

ஜக3த்ஸூதே தா4தா ஹரிரவதி ருத்3ர: க்ஷபயதே
திரஸ்குர்வ-ந்நேதத் ஸ்வமபி வபு-ரீஶ-ஸ்திரயதி ।
ஸதா3 பூர்வ: ஸர்வம் ததி33 மநுக்3ருஹ்ணாதி ச ஶிவ-
ஸ்தவாஜ்ஞா மலம்ப்3ய க்ஷணசலிதயோ ர்ப்4ரூலதிகயோ: ॥ 24 ॥

த்ரயாணாம் தே3வாநாம் த்ரிகு3ண-ஜநிதாநாம் தவ ஶிவே
4வேத் பூஜா பூஜா தவ சரணயோ-ர்யா விரசிதா ।
ததா2 ஹி த்வத்பாதோ3த்3வஹந-மணிபீட2ஸ்ய நிகடே
ஸ்தி2தா ஹ்யேதே-ஶஶ்வந்முகுலித கரோத்தம்ஸ-மகுடா: ॥ 25 ॥

விரிஂசி: பஂசத்வம் வ்ரஜதி ஹரிராப்நோதி விரதிம்
விநாஶம் கீநாஶோ பஜ4தி த4நதோ3 யாதி நித4நம் ।
விதந்த்3ரீ மாஹேந்த்3ரீ-விததிரபி ஸம்மீலித-த்3ருஶா
மஹாஸம்ஹாரேஸ்மிந் விஹரதி ஸதி த்வத்பதி ரஸௌ ॥ 26 ॥

ஜபோ ஜல்ப: ஶில்பம் ஸகலமபி முத்3ராவிரசநா
3தி: ப்ராத3க்ஷிண்ய-க்ரமண-மஶநாத்3யா ஹுதி-விதி4: ।
ப்ரணாம: ஸம்வேஶ: ஸுக2மகி2ல-மாத்மார்பண-த்3ருஶா
ஸபர்யா பர்யாய-ஸ்தவ ப4வது யந்மே விலஸிதம் ॥ 27 ॥

ஸுதா4மப்யாஸ்வாத்3ய ப்ரதி-ப4ய-ஜரம்ருத்யு-ஹரிணீம்
விபத்3யந்தே விஶ்வே விதி4-ஶதமகா2த்3யா தி3விஷத:3 ।
கராலம் யத் க்ஷ்வேலம் கப3லிதவத: காலகலநா
ந ஶம்போ4ஸ்தந்மூலம் தவ ஜநநி தாடஂக மஹிமா ॥ 28 ॥

கிரீடம் வைரிஂசம் பரிஹர புர: கைடப4பி4த:3
கடோ2ரே கோடீ2ரே ஸ்கலஸி ஜஹி ஜம்பா4ரி-மகுடம் ।
ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸப-4முபயாதஸ்ய ப4வநம்
4வஸ்யப்4யுத்தா2நே தவ பரிஜநோக்தி-ர்விஜயதே ॥ 29 ॥

ஸ்வதே3ஹோத்3பூ4தாபி4-ர்க்4ருணிபி4-ரணிமாத்3யாபி4-ரபி4தோ
நிஷேவ்யே நித்யே த்வா மஹமிதி ஸதா3 பா4வயதி ய: ।
கிமாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரிநயந-ஸம்ருத்3தி4ம் த்ருணயதோ
மஹாஸம்வர்தாக்3நி-ர்விரசயதி நீராஜநவிதி4ம் ॥ 3௦ ॥

சது:-ஷஷ்டயா தந்த்ரை: ஸகல மதிஸந்தா4ய பு4வநம்
ஸ்தி2தஸ்தத்த்த-ஸித்3தி4 ப்ரஸவ பரதந்த்ரை: பஶுபதி: ।
புநஸ்த்வ-ந்நிர்ப3ந்தா4 த3கி2ல-புருஷார்தை2க க4டநா-
ஸ்வதந்த்ரம் தே தந்த்ரம் க்ஷிதிதல மவாதீதர-தி33ம் ॥ 31 ॥

ஶிவ: ஶக்தி: காம: க்ஷிதி-ரத2 ரவி: ஶீதகிரண:
ஸ்மரோ ஹம்ஸ: ஶக்ர-ஸ்தத3நு ச பரா-மார-ஹரய: ।
அமீ ஹ்ருல்லேகா2பி4-ஸ்திஸ்ருபி4-ரவஸாநேஷு க4டிதா
பஜ4ந்தே வர்ணாஸ்தே தவ ஜநநி நாமாவயவதாம் ॥ 32 ॥

ஸ்மரம் யோநிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதய-மித-3மாதௌ3 தவ மநோ
ர்நிதா4யைகே நித்யே நிரவதி4-மஹாபோ4க-3ரஸிகா: ।
பஜ4ந்தி த்வாம் சிந்தாமணி-கு3ணநிப3த்3தா4க்ஷ-வலயா:
ஶிவாக்3நௌ ஜுஹ்வந்த: ஸுரபி4க்4ருத-தா4ராஹுதி-ஶதை ॥ 33 ॥

ஶரீரம் த்வம் ஶம்போ4: ஶஶி-மிஹிர-வக்ஷோருஹ-யுக3ம்
தவாத்மாநம் மந்யே ப43வதி நவாத்மாந-மநக4ம் ।
அத: ஶேஷ: ஶேஷீத்யய-முப4ய-ஸாதா4ரணதயா
ஸ்தி2த: ஸம்ப3ந்தோ4 வாம் ஸமரஸ-பராநந்த-3பரயோ: ॥ 34 ॥

மநஸ்த்வம் வ்யோம த்வம் மருத3ஸி மருத்ஸாரதி2-ரஸி
த்வமாப-ஸ்த்வம் பூ4மி-ஸ்த்வயி பரிணதாயாம் ந ஹி பரம் ।
த்வமேவ ஸ்வாத்மாநம் பரிண்மயிதும் விஶ்வ வபுஷா
சிதா3நந்தா3காரம் ஶிவயுவதி பா4வேந பி3ப்4ருஷே ॥ 35 ॥

தவாஜ்ஞசக்ரஸ்த2ம் தபந-ஶஶி கோடி-த்3யுதித4ரம்
பரம் ஶம்பு4 வந்தே3 பரிமிலித-பார்ஶ்வம் பரசிதா ।
யமாராத்4யந் ப4க்த்யா ரவி ஶஶி ஶுசீநா-மவிஷயே
நிராலோகே லோகே நிவஸதி ஹி பா4லோக-பு4வநே ॥ 36 ॥

விஶுத்3தௌ4 தே ஶுத்34ஸ்ப2திக விஶத3ம் வ்யோம-ஜநகம்
ஶிவம் ஸேவே தே3வீமபி ஶிவஸமாந-வ்யவஸிதாம் ।
யயோ: காந்த்யா யாந்த்யா: ஶஶிகிரண்-ஸாரூப்யஸரணே
விதூ4தாந்த-ர்த்4வாந்தா விலஸதி சகோரீவ ஜக3தீ ॥ 37 ॥

ஸமுந்மீலத் ஸம்வித்கமல-மகரந்தை3க-ரஸிகம்
பஜ4ே ஹம்ஸத்3வந்த்3வம் கிமபி மஹதாம் மாநஸசரம் ।
யதா3லாபா-த3ஷ்டாத3ஶ-கு3ணித-வித்3யாபரிணதி:
யதா33த்தே தோ3ஷாத்3 கு3ண-மகி2ல-மத்3ப்4ய: பய இவ ॥ 38 ॥

தவ ஸ்வாதி4ஷ்டா2நே ஹுதவஹ-மதி4ஷ்டா2ய நிரதம்
தமீடே3 ஸம்வர்தம் ஜநநி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் ।
யதா3லோகே லோகாந் த3ஹதி மஹஸி க்ரோத-4கலிதே
3யார்த்3ரா யா த்3ருஷ்டி: ஶிஶிர-முபசாரம் ரசயதி ॥ 39 ॥

தடித்வந்தம் ஶக்த்யா திமிர-பரிபந்தி2-ஸ்பு2ரணயா
ஸ்பு2ர-ந்நா நரத்நாப4ரண-பரிணத்3தே4ந்த்3ர-த4நுஷம் ।
தவ ஶ்யாமம் மேக4ம் கமபி மணிபூரைக-ஶரணம்
நிஷேவே வர்ஷந்தம்-ஹரமிஹிர-தப்தம் த்ரிபு4வநம் ॥ 4௦ ॥

தவாதா4ரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா
நவாத்மாந மந்யே நவரஸ-மஹாதாண்ட3வ-நடம் ।
உபா4ப்4யா மேதாப்4யா-முத3ய-விதி4 முத்3தி3ஶ்ய த3யயா
ஸநாதா2ப்4யாம் ஜஜ்ஞே ஜநக ஜநநீமத் ஜக3தி33ம் ॥ 41 ॥

த்3விதீய பா4க:3 – ஸௌந்த3ர்ய லஹரீ

3தை-ர்மாணிக்யத்வம் க33நமணிபி4: ஸாந்த்3ரக4டிதம்
கிரீடம் தே ஹைமம் ஹிமகி3ரிஸுதே கீர்தயதி ய: ॥
ஸ நீடே3யச்சா2யா-ச்சு2ரண-ஶப3லம் சந்த்3ர-ஶகலம்
4நு: ஶௌநாஸீரம் கிமிதி ந நிப3த்4நாதி தி4ஷணாம் ॥ 42 ॥

து4நோது த்4வாந்தம் ந-ஸ்துலித-த3ல்தி3தேந்தீ3வர-வநம்
4நஸ்நிக்3த-4ஶ்லக்ஷ்ணம் சிகுர நிகுரும்ப3ம் தவ ஶிவே ।
யதீ3யம் ஸௌரப்4யம் ஸஹஜ-முபலப்3து4ம் ஸுமநஸோ
வஸந்த்யஸ்மிந்-மந்யே வலமத2ந வாடீ-விடபிநாம் ॥ 43 ॥

தநோது க்ஷேமம் ந-ஸ்தவ வத3நஸௌந்த3ர்யலஹரீ
பரீவாஹஸ்ரோத:-ஸரணிரிவ ஸீமந்தஸரணி:।
வஹந்தீ- ஸிந்தூ3ரம் ப்ரப3லகப3ரீ-பா4ர-திமிர
த்3விஷாம் ப்3ருந்தை3-ர்ப3ந்தீ3க்ருதமிவ நவீநார்க கிரணம் ॥ 44 ॥

அராலை ஸ்வாபா4வ்யா-த3லிகலப-4ஸஶ்ரீபி4 ரலகை:
பரீதம் தே வக்த்ரம் பரிஹஸதி பஂகேருஹருசிம் ।
3ரஸ்மேரே யஸ்மிந் த3ஶநருசி கிஂஜல்க-ருசிரே
ஸுக3ந்தௌ4 மாத்3யந்தி ஸ்மரத3ஹந சக்ஷு-ர்மது4லிஹ: ॥ 45 ॥

லலாடம் லாவண்ய த்3யுதி விமல-மாபா4தி தவ யத்
த்3விதீயம் தந்மந்யே மகுடக4டிதம் சந்த்3ரஶகலம் ।
விபர்யாஸ-ந்யாஸா து34யமபி ஸம்பூ4ய ச மித:2
ஸுதா4லேபஸ்யூதி: பரிணமதி ராகா-ஹிமகர: ॥ 46 ॥

ப்4ருவௌ பு4க்3நே கிஂசித்3பு4வந-ப4ய-ப4ங்க3வ்யஸநிநி
த்வதீ3யே நேத்ராப்4யாம் மது4கர-ருசிப்4யாம் த்4ருதகு3ணம் ।
4நு ர்மந்யே ஸவ்யேதரகர க்3ருஹீதம் ரதிபதே:
ப்ரகோஷ்டே முஷ்டௌ ச ஸ்த23யதே நிகூ3டா4ந்தர-முமே ॥ 47 ॥

அஹ: ஸூதே ஸவ்ய தவ நயந-மர்காத்மகதயா
த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்ருஜதி ரஜநீநாயகதயா ।
த்ருதீயா தே த்3ருஷ்டி-ர்த3ரத3லித-ஹேமாம்பு3ஜ-ருசி:
ஸமாத4த்தே ஸந்த்4யாம் தி3வஸர்-நிஶயோ-ரந்தரசரீம் ॥ 48 ॥

விஶாலா கல்யாணீ ஸ்பு2தருசி-ரயோத்4யா குவலயை:
க்ருபாதா4ராதா4ரா கிமபி மது4ராபோ43வதிகா ।
அவந்தீ த்3ருஷ்டிஸ்தே ப3ஹுநக3ர-விஸ்தார-விஜயா
த்4ருவம் தத்தந்நாம-வ்யவஹரண-யோக்3யாவிஜயதே ॥ 49 ॥

கவீநாம் ஸந்த3ர்ப-4ஸ்தப3க-மகரந்தை3க-ரஸிகம்
கடாக்ஷ-வ்யாக்ஷேப-ப்4ரமரகலபௌ4 கர்ணயுக3லம் ।
அமுஂச்ந்தௌ த்3ருஷ்ட்வா தவ நவரஸாஸ்வாத-3தரலௌ
அஸூயா-ஸம்ஸர்கா3-த3லிகநயநம் கிஂசித3ருணம் ॥ 5௦ ॥

ஶிவே ஶ்ருங்கா3ரார்த்3ரா ததி3தரஜநே குத்ஸநபரா
ஸரோஷா க3ங்கா3யாம் கி3ரிஶசரிதே விஸ்மயவதீ ।
ஹராஹிப்4யோ பீ4தா ஸரஸிருஹ ஸௌபா4க்3ய-ஜநநீ
ஸகீ2ஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜநநி த்3ருஷ்டி: ஸகருணா ॥ 51 ॥

3தே கர்ணாப்4யர்ணம் க3ருத இவ பக்ஷ்மாணி த34தீ
புராம் பே4த்து-ஶ்சித்தப்ரஶம-ரஸ-வித்3ராவண ப2லே ।
இமே நேத்ரே கோ3த்ராத4ரபதி-குலோத்தம்ஸ-கலிகே
தவாகர்ணாக்ருஷ்ட ஸ்மரஶர-விலாஸம் கலயத:॥ 52 ॥

விப4க்த-த்ரைவர்ண்யம் வ்யதிகரித-லீலாஂஜநதயா
விபா4தி த்வந்நேத்ர த்ரிதய மித-3மீஶாநத3யிதே ।
புந: ஸ்ரஷ்டும் தே3வாந் த்3ருஹிண ஹரி-ருத்3ராநுபரதாந்
ரஜ: ஸத்வம் பி4ப்4ரத்-தம இதி கு3ணாநாம் த்ரயமிவ ॥ 53 ॥

பவித்ரீகர்தும் ந: பஶுபதி-பராதீ4ந-ஹ்ருத3யே
3யாமித்ரை ர்நேத்ரை-ரருண-த4வல்த-3ஶ்யாம ருசிபி4: ।
நத:3 ஶோணோ க3ங்கா3 தபநதநயேதி த்4ருவமயம்
த்ரயாணாம் தீர்தா2நா-முபநயஸி ஸம்பே4த-3மநக4ம் ॥ 54 ॥

நிமேஷோந்மேஷாப்4யாம் ப்ரலயமுத3யம் யாதி ஜக3தி
தவேத்யாஹு: ஸந்தோ த4ரணித4ர-ராஜந்யதநயே ।
த்வது3ந்மேஷாஜ்ஜாதம் ஜக3தி3த-3மஶேஷம் ப்ரலயத:
பரேத்ராதும் ஶமஂகே பரிஹ்ருத-நிமேஷா-ஸ்தவ த்3ருஶ: ॥ 55 ॥

தவாபர்ணே கர்ணே ஜபநயந பைஶுந்ய சகிதா
நிலீயந்தே தோயே நியத மநிமேஷா: ஶப2ரிகா: ।
இயம் ச ஶ்ரீ-ர்ப3த்34ச்ச23 புட கவாடம் குவலயம்
ஜஹாதி ப்ரத்யூஷே நிஶி ச விக4டய்ய ப்ரவிஶதி॥ 56 ॥

த்3ருஶா த்3ராகீ4யஸ்யா த3ரத3லித நீலோத்பல ருசா
3வீயாம்ஸம் தீ3நம் ஸ்நபா க்ருபயா மாமபி ஶிவே ।
அநேநாயம் த4ந்யோ ப4வதி ந ச தே ஹாநிரியதா
வநே வா ஹர்ம்யே வா ஸமகர நிபாதோ ஹிமகர: ॥ 57 ॥

அராலம் தே பாலீயுக3ல-மக3ராஜந்யதநயே
ந கேஷா-மாத4த்தே குஸுமஶர கோத3ண்ட-3குதுகம் ।
திரஶ்சீநோ யத்ர ஶ்ரவணபத-2முல்ல்ங்ய்ய விலஸந்
அபாங்க3 வ்யாஸங்கோ3 தி3ஶதி ஶரஸந்தா4ந தி4ஷணாம் ॥ 58 ॥

ஸ்பு2ரத்33ண்டா3போ4க-3ப்ரதிப2லித தாடஂக யுக3லம்
சதுஶ்சக்ரம் மந்யே தவ முக2மித3ம் மந்மத2ரத2ம் ।
யமாருஹ்ய த்3ருஹ்ய த்யவநிரத2 மர்கேந்து3சரணம்
மஹாவீரோ மார: ப்ரமத2பதயே ஸஜ்ஜிதவதே ॥ 59 ॥

ஸரஸ்வத்யா: ஸூக்தீ-ரம்ருதலஹரீ கௌஶலஹரீ:
பிப்3நத்யா: ஶர்வாணி ஶ்ரவண-சுலுகாப்4யா-மவிரலம் ।
சமத்கார:-ஶ்லாகா4சலித-ஶிரஸ: குண்ட3லக3ணோ
2ணத்கரைஸ்தாரை: ப்ரதிவசந-மாசஷ்ட இவ தே ॥ 6௦ ॥

அஸௌ நாஸாவம்ஶ-ஸ்துஹிநகி3ரிவண்ஶ-த்4வஜபடி
த்வதீ3யோ நேதீ3ய: ப2லது ப2ல-மஸ்மாகமுசிதம் ।
வஹத்யந்தர்முக்தா: ஶிஶிரகர-நிஶ்வாஸ-க3லிதம்
ஸம்ருத்3த்4யா யத்தாஸாம் ப3ஹிரபி ச முக்தாமணித4ர: ॥ 61 ॥

ப்ரக்ருத்யாரக்தாயா-ஸ்தவ ஸுத3தி த3ந்த3ச்ச23ருசே:
ப்ரவக்ஷ்யே ஸத்3ருஶ்யம் ஜநயது ப2லம் வித்3ருமலதா ।
ந பி3ம்ப3ம் தத்3பி3ம்ப-3ப்ரதிப2லந-ராகா3-த3ருணிதம்
துலாமத்4யாரோடு4ம் கத2மிவ விலஜ்ஜேத கலயா ॥ 62 ॥

ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்நாஜாலம் தவ வத3நசந்த்3ரஸ்ய பிப3தாம்
சகோராணா-மாஸீ-த3திரஸதயா சஂசு-ஜடி3மா ।
அதஸ்தே ஶீதாம்ஶோ-ரம்ருதலஹரீ மாம்லருசய:
பிப3ந்தீ ஸ்வச்ச2ந்த3ம் நிஶி நிஶி ப்4ருஶம் காஂஜி கதி4யா ॥ 63 ॥

அவிஶ்ராந்தம் பத்யுர்கு3ணக3ண கதா2ம்ரேட3நஜபா
ஜபாபுஷ்பச்சா2யா தவ ஜநநி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா ।
யத3க்3ராஸீநாயா: ஸ்ப2டிகத்3ருஷ-த3ச்ச2ச்ச2விமயி
ஸரஸ்வத்யா மூர்தி: பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா ॥ 64 ॥

ரணே ஜித்வா தை3த்யா நபஹ்ருத-ஶிரஸ்த்ரை: கவசிபி4:
நிவ்ருத்தை-ஶ்சண்டா3ம்ஶ-த்ரிபுரஹர-நிர்மால்ய-விமுகை2: ।
விஶாகே2ந்த்3ரோபேந்த்3ரை: ஶஶிவிஶத-3கர்பூரஶகலா
விலீயந்தே மாதஸ்தவ வத3நதாம்பூ3ல-கப3லா: ॥ 65 ॥

விபஂச்யா கா3யந்தீ விவித-4மபதா3நம் பஶுபதே-
ஸ்த்வயாரப்3தே4 வக்தும் சலிதஶிரஸா ஸாது4வசநே ।
ததீ3யை-ர்மாது4ர்யை-ரபலபித-தந்த்ரீகலரவாம்
நிஜாம் வீணாம் வாணீம் நிசுலயதி சோலேந நிப்4ருதம் ॥ 66 ॥

கரக்3ரேண ஸ்ப்ருஷ்டம் துஹிநகி3ரிணா வத்ஸலதயா
கி3ரிஶேநோ-த3ஸ்தம் முஹுரத4ரபாநாகுலதயா ।
கரக்3ராஹ்யம் ஶம்போ4ர்முக2முகுரவ்ருந்தம் கி3ரிஸுதே
கதஂ2கரம் ப்3ரூம-ஸ்தவ சுபு3கமோபம்யரஹிதம் ॥ 67 ॥

பு4ஜாஶ்லேஷாந்நித்யம் புரத3மயிது: கந்டகவதீ
தவ க்3ரீவா த4த்தே முக2கமலநால-ஶ்ரியமியம் ।
ஸ்வத: ஶ்வேதா காலா க3ரு ப3ஹுல-ஜம்பா3லமலிநா
ம்ருணாலீலாலித்யம் வஹதி யத3தோ4 ஹாரலதிகா ॥ 68 ॥

3லே ரேகா2ஸ்திஸ்ரோ க3தி க3மக கீ3தைக நிபுணே
விவாஹ-வ்யாநத்3த-4ப்ரகு3ணகு3ண-ஸங்க்3யா ப்ரதிபு4வ: ।
விராஜந்தே நாநாவித-4மது4ர-ராகா3கர-பு4வாம்
த்ரயாணாம் க்3ராமாணாம் ஸ்தி2தி-நியம-ஸீமாந இவ தே ॥ 69 ॥

ம்ருணாலீ-ம்ருத்3வீநாம் தவ பு4ஜலதாநாம் சதஸ்ருணாம்
சதுர்பி4: ஸௌந்த3ர்யம் ஸரஸிஜப4வ: ஸ்தௌதி வத3நை: ।
நகே2ப்4ய: ஸந்த்ரஸ்யந் ப்ரத2ம-மத2நா த3ந்த4கரிபோ:
சதுர்ணாம் ஶீர்ஷாணாம் ஸம-மப4யஹஸ்தார்பண-தி4யா ॥ 7௦ ॥

நகா2நா-முத்3யோதை-ர்நவநலிநராக3ம் விஹஸதாம்
கராணாம் தே காந்திம் கத2ய கத2யாம: கத2முமே ।
கயாசித்3வா ஸாம்யம் பஜ4து கலயா ஹந்த கமலம்
யதி3 க்ரீட3ல்லக்ஷ்மீ-சரணதல-லாக்ஷாரஸ-சணம் ॥ 71 ॥

ஸமம் தே3வி ஸ்கந்த3 த்3விபிவத3ந பீதம் ஸ்தநயுக3ம்
தவேத3ம் ந: கே23ம் ஹரது ஸததம் ப்ரஸ்நுத-முக2ம் ।
யதா3லோக்யாஶஂகாகுலித ஹ்ருத3யோ ஹாஸஜநக:
ஸ்வகும்பௌ4 ஹேரம்ப:3 பரிம்ருஶதி ஹஸ்தேந ஜ2டி3தி ॥ 72 ॥

அமூ தே வக்ஷோஜா-வம்ருதரஸ-மாணிக்ய குதுபௌ
ந ஸந்தே3ஹஸ்பந்தோ3 நக3பதி பதாகே மநஸி ந: ।
பிப3ந்தௌ தௌ யஸ்மா த3விதி3த வதூ4ஸங்க3 ரஸிகௌ
குமாராவத்3யாபி த்3விரத3வத3ந-க்ரௌஂச்த3லநௌ ॥ 73 ॥

வஹத்யம்ப3 ஸ்த்ம்பே3ரம-த3நுஜ-கும்ப4ப்ரக்ருதிபி4:
ஸமாரப்3தா4ம் முக்தாமணிபி4ரமலாம் ஹாரலதிகாம் ।
குசாபோ4கோ3 பி3ம்பா34ர-ருசிபி4-ரந்த: ஶப3லிதாம்
ப்ரதாப-வ்யாமிஶ்ராம் புரத3மயிது: கீர்திமிவ தே ॥ 74 ॥

தவ ஸ்தந்யம் மந்யே த4ரணித4ரகந்யே ஹ்ருத3யத:
பய: பாராவார: பரிவஹதி ஸாரஸ்வதமிவ ।
3யாவத்யா த3த்தம் த்3ரவிட3ஶிஶு-ராஸ்வாத்3ய தவ யத்
கவீநாம் ப்ரௌடா4நா மஜநி கமநீய: கவயிதா ॥ 75 ॥

ஹரக்ரோத-4ஜ்வாலாவலிபி4-ரவலீடே4ந வபுஷா
3பீ4ரே தே நாபீ4ஸரஸி க்ருதஸஙோ மநஸிஜ: ।
ஸமுத்தஸ்தௌ2 தஸ்மா-த3சலதநயே தூ4மலதிகா
ஜநஸ்தாம் ஜாநீதே தவ ஜநநி ரோமாவலிரிதி ॥ 76 ॥

யதே3தத்காலிந்தீ3-தநுதர-தரங்கா3க்ருதி ஶிவே
க்ருஶே மத்4யே கிஂசிஜ்ஜநநி தவ யத்3பா4தி ஸுதி4யாம் ।
விமர்தா3-த3ந்யோந்யம் குசகலஶயோ-ரந்தரக3தம்
தநூபூ4தம் வ்யோம ப்ரவிஶதி3வ நாபி4ம் குஹரிணீம் ॥ 77 ॥

ஸ்தி2ரோ க3ங்கா3 வர்த: ஸ்தநமுகுல-ரோமாவலி-லதா
கலாவாலம் குண்ட3ம் குஸுமஶர தேஜோ-ஹுதபு4ஜ: ।
ரதே-ர்லீலாகா3ரம் கிமபி தவ நாபி4ர்கி3ரிஸுதே
பி3லத்3வாரம் ஸித்3தே4-ர்கி3ரிஶநயநாநாம் விஜயதே ॥ 78 ॥

நிஸர்க-3க்ஷீணஸ்ய ஸ்தநதட-ப4ரேண க்லமஜுஷோ
நமந்மூர்தே ர்நாரீதிலக ஶநகை-ஸ்த்ருட்யத இவ ।
சிரம் தே மத்4யஸ்ய த்ருடித தடிநீ-தீர-தருணா
ஸமாவஸ்தா2-ஸ்தே2ம்நோ ப4வது குஶலம் ஶைலதநயே ॥ 79 ॥

குசௌ ஸத்3ய: ஸ்வித்3ய-த்தடக4டித-கூர்பாஸபி4து3ரௌ
கஷந்தௌ-தௌ3ர்மூலே கநககலஶாபௌ4 கலயதா ।
தவ த்ராதும் ப4ங்கா33லமிதி வலக்3நம் தநுபு4வா
த்ரிதா4 நத்3த்4ம் தே3வீ த்ரிவலி லவலீவல்லிபி4ரிவ ॥ 8௦ ॥

கு3ருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதித4ரபதி: பார்வதி நிஜாத்
நிதம்பா3-தா3ச்சி2த்3ய த்வயி ஹரண ரூபேண நித3தே4 ।
அதஸ்தே விஸ்தீர்ணோ கு3ருரயமஶேஷாம் வஸுமதீம்
நிதம்ப-3ப்ராக்3பா4ர: ஸ்த23யதி ஸகு4த்வம் நயதி ச ॥ 81 ॥

கரீந்த்3ராணாம் ஶுண்டா3ந்-கநககத3லீ-காண்ட3படலீம்
உபா4ப்4யாமூருப்4யா-முப4யமபி நிர்ஜித்ய ப4வதி ।
ஸுவ்ருத்தாப்4யாம் பத்யு: ப்ரணதிகடி2நாப்4யாம் கி3ரிஸுதே
விதி4ஜ்ஞே ஜாநுப்4யாம் விபு34 கரிகும்ப4 த்3வயமஸி ॥ 82 ॥

பராஜேதும் ருத்3ரம் த்3விகு3ணஶரக3ர்பௌ4 கி3ரிஸுதே
நிஷங்கௌ3 ஜங்கே4 தே விஷமவிஶிகோ2 பா3ட-4மக்ருத ।
யத3க்3ரே த்3ருஸ்யந்தே த3ஶஶரப2லா: பாத3யுக3லீ
நகா2க்3ரச்ச2ந்மாந: ஸுர முகுட-ஶாணைக-நிஶிதா: ॥ 83 ॥

ஶ்ருதீநாம் மூர்தா4நோ த34தி தவ யௌ ஶேக2ரதயா
மமாப்யேதௌ மாத: ஶேரஸி த3யயா தே3ஹி சரணௌ ।
யய^^ஓ: பாத்3யம் பாத:2 பஶுபதி ஜடாஜூட தடிநீ
யயோ-ர்லாக்ஷா-லக்ஷ்மீ-ரருண ஹரிசூடா3மணி ருசி: ॥ 84 ॥

நமோ வாகம் ப்3ரூமோ நயந-ரமணீயாய பத3யோ:
தவாஸ்மை த்3வந்த்3வாய ஸ்பு2ட-ருசி ரஸாலக்தகவதே ।
அஸூயத்யத்யந்தம் யத3பி4ஹநநாய ஸ்ப்ருஹயதே
பஶூநா-மீஶாந: ப்ரமத3வந-கஂகேலிதரவே ॥ 85 ॥

ம்ருஷா க்ருத்வா கோ3த்ரஸ்க2லந-மத2 வைலக்ஷ்யநமிதம்
லலாடே ப4ர்தாரம் சரணகமலே தாட3யதி தே ।
சிராத3ந்த: ஶல்யம் த3ஹநக்ருத முந்மூலிதவதா
துலாகோடிக்வாணை: கிலிகிலித மீஶாந ரிபுணா ॥ 86 ॥

ஹிமாநீ ஹந்தவ்யம் ஹிமகி3ரிநிவாஸைக-சதுரௌ
நிஶாயாம் நித்3ராணம் நிஶி-சரமபா4கே3 ச விஶதௌ3 ।
வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரிய-மதிஸ்ருஹந்தோ ஸமயிநாம்
ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ3 ஜநநி ஜயத-ஶ்சித்ரமிஹ கிம் ॥ 87 ॥

பத3ம் தே கீர்தீநாம் ப்ரபத3மபத3ம் தே3வி விபதா3ம்
கத2ம் நீதம் ஸத்3பி4: கடி2ந-கமடீ2-கர்பர-துலாம் ।
கத2ம் வா பா3ஹுப்4யா-முபயமநகாலே புரபி4தா3
யதா3தா3ய ந்யஸ்தம் த்3ருஷதி3 த3யமாநேந மநஸா ॥ 88 ॥

நகை2-ர்நாகஸ்த்ரீணாம் கரகமல-ஸஂகோச-ஶஶிபி4:
தரூணாம் தி3வ்யாநாம் ஹஸத இவ தே சண்டி3 சரணௌ ।
2லாநி ஸ்வ:ஸ்தே2ப்4ய: கிஸலய-கராக்3ரேண த33தாம்
3ரித்3ரேப்4யோ ப4த்3ராம் ஶ்ரியமநிஶ-மஹ்நாய த33தௌ ॥ 89 ॥

3தா3நே தீ3நேப்4ய: ஶ்ரியமநிஶ-மாஶாநுஸத்3ருஶீம்
அமந்த3ம் ஸௌந்த3ர்யம் ப்ரகர-மகரந்த3ம் விகிரதி ।
தவாஸ்மிந் மந்தா3ர-ஸ்தப3க-ஸுப4கே3 யாது சரணே
நிமஜ்ஜந் மஜ்ஜீவ: கரணசரண: ஷ்ட்சரணதாம் ॥ 9௦ ॥

பத3ந்யாஸ-க்ரீடா3 பரிசய-மிவாரப்3து4-மநஸ:
ஸ்க2லந்தஸ்தே கே2லம் ப4வநகலஹம்ஸா ந ஜஹதி ।
அதஸ்தேஷாம் ஶிக்ஷாம் ஸுப43மணி-மஂஜீர-ரணித-
ச்ச2லாதா3சக்ஷாணம் சரணகமலம் சாருசரிதே ॥ 91 ॥

3தாஸ்தே மஂசத்வம் த்3ருஹிண ஹரி ருத்3ரேஶ்வர ப்4ருத:
ஶிவ: ஸ்வச்ச-2ச்சா2யா-க4டித-கபட-ப்ரச்ச23பட: ।
த்வதீ3யாநாம் பா4ஸாம் ப்ரதிப2லந ராகா3ருணதயா
ஶரீரீ ஶ்ருங்கா3ரோ ரஸ இவ த்3ருஶாம் தோ3க்3தி4 குதுகம் ॥ 92 ॥

அராலா கேஶேஷு ப்ரக்ருதி ஸரலா மந்த3ஹஸிதே
ஶிரீஷாபா4 சித்தே த்3ருஷது3பலஶோபா4 குசதடே ।
ப்4ருஶம் தந்வீ மத்4யே ப்ருது2-ருரஸிஜாரோஹ விஷயே
ஜக3த்த்ரதும் ஶம்போ4-ர்ஜயதி கருணா காசித3ருணா ॥ 93 ॥

கலஂக: கஸ்தூரீ ரஜநிகர பி3ம்ப3ம் ஜலமயம்
கலாபி4: கர்பூரை-ர்மரகதகரண்ட3ம் நிபி3டி3தம் ।
அதஸ்த்வத்3போ4கே3ந ப்ரதிதி3நமித3ம் ரிக்தகுஹரம்
விதி4-ர்பூ4யோ பூ4யோ நிபி33யதி நூநம் தவ க்ருதே ॥ 94 ॥

புராரந்தே-ரந்த: புரமஸி தத-ஸ்த்வசரணயோ:
ஸபர்யா-மர்யாதா3 தரலகரணாநா-மஸுலபா4 ।
ததா2 ஹ்யேதே நீதா: ஶதமக2முகா2: ஸித்3தி4மதுலாம்
தவ த்3வாரோபாந்த: ஸ்தி2திபி4-ரணிமாத்3யாபி4-ரமரா: ॥ 95 ॥

கலத்ரம் வைதா4த்ரம் கதிகதி பஜ4ந்தே ந கவய:
ஶ்ரியோ தே3வ்யா: கோ வா ந ப4வதி பதி: கைரபி த4நை: ।
மஹாதே3வம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீநா-மசரமே
குசப்4யா-மாஸங்க:3 குரவக-தரோ-ரப்யஸுலப:4 ॥ 96 ॥

கி3ராமாஹு-ர்தே3வீம் த்3ருஹிணக்3ருஹிணீ-மாக3மவிதோ3
ஹரே: பத்நீம் பத்3மாம் ஹரஸஹசரீ-மத்3ரிதநயாம் ।
துரீயா காபி த்வம் து3ரதி43ம-நிஸ்ஸீம-மஹிமா
மஹாமாயா விஶ்வம் ப்4ரமயஸி பரப்3ரஹ்மமஹிஷி ॥ 97 ॥

கதா3 காலே மாத: கத2ய கலிதாலக்தகரஸம்
பிபே3யம் வித்3யார்தீ2 தவ சரண-நிர்ணேஜநஜலம் ।
ப்ரக்ருத்யா மூகாநாமபி ச கவிதா௦காரணதயா
கதா3 த4த்தே வாணீமுக2கமல-தாம்பூ3ல-ரஸதாம் ॥ 98 ॥

ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதி4 ஹரி ஸபத்நோ விஹரதே
ரதே: பதிவ்ரத்யம் ஶிதி2லயதி ரம்யேண வபுஷா ।
சிரம் ஜீவந்நேவ க்ஷபித-பஶுபாஶ-வ்யதிகர:
பராநந்தா3பி4க்2யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்3பஜ4நவாந் ॥ 99 ॥

ப்ரதீ3ப ஜ்வாலாபி4-ர்தி3வஸகர-நீராஜநவிதி4:
ஸுதா4ஸூதே-ஶ்சந்த்3ரோபல-ஜலலவை-ரக்4யரசநா ।
ஸ்வகீயைரம்போ4பி4: ஸலில-நிதி4-ஸௌஹித்யகரணம்
த்வதீ3யாபி4-ர்வாக்3பி4-ஸ்தவ ஜநநி வாசாம் ஸ்துதிரியம் ॥ 1௦௦ ॥

ஸௌந்த3ர்யலஹரி முக்2யஸ்தோத்ரம் ஸம்வார்ததா3யகம் ।
43வத்3பாத3 ஸந்க்லுப்தம் படே2ந் முக்தௌ ப4வேந்நர: ॥
இதி ஸௌந்த3ர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

********

Also Read:

Language

Leave a Comment