[ஶ்ரீ மல்லிகார்ஜுந மங்க3ல்தா3ஶாஸநம்] ᐈ Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In Tamil Pdf

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In Tamil உமாகாந்தாய காந்தாய காமிதார்த2 ப்ரதா3யிநேஶ்ரீகி3ரீஶாய தே3வாய மல்லிநாதா2ய மங்க3ல்த3ம் ॥ ஸர்வமங்க3ல்த3 ரூபாய ஶ்ரீ நகே3ந்த்3ர நிவாஸிநேக3ங்கா3த4ராய நாதா2ய ஶ்ரீகி3ரீஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ ஸத்யாநந்த3 ஸ்வரூபாய நித்யாநந்த3 விதா4யநேஸ்துத்யாய ஶ்ருதிக3ம்யாய ஶ்ரீகி3ரீஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ முக்திப்ரதா3ய முக்2யாய ப4க்தாநுக்3ரஹகாரிணேஸுந்த3ரேஶாய ஸௌம்யாய ஶ்ரீகி3ரீஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ ஶ்ரீஶைலே ஶிக2ரேஶ்வரம் க3ணபதிம் ஶ்ரீ ஹடகேஶம்புநஸ்ஸாரங்கே3ஶ்வர பி3ந்து3தீர்த2மமலம் க4ண்டார்க ஸித்3தே4ஶ்வரம் ।க3ங்கா3ம் ஶ்ரீ ப்4ரமராம்பி3காம் கி3ரிஸுதாமாராமவீரேஶ்வரம்ஶங்க3ஞ்சக்ர வராஹதீர்த2மநிஶம் ஶ்ரீஶைலநாத2ம் பஜ4ே ॥ ஹஸ்தேகுரங்க3ம் கி3ரிமத்4யரங்க3ம் ஶ்ருங்கா3ரிதாங்க3ம் கி3ரிஜாநுஷங்க3ம்மூர்தே3ந்து3க3ங்க3ம் மத3நாங்க3 ப4ங்க3ம் … Read more