[શ્રી શ્રીનિવાસ ગદ્યમ્] ᐈ Sri Srinivasa Gadyam Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Srinivasa Gadyam Gujarati Lyrics શ્રીમદખિલમહીમંડલમંડનધરણીધર મંડલાખંડલસ્ય, નિખિલસુરાસુરવંદિત વરાહક્ષેત્ર વિભૂષણસ્ય, શેષાચલ ગરુડાચલ સિંહાચલ વૃષભાચલ નારાયણાચલાંજનાચલાદિ શિખરિમાલાકુલસ્ય, નાથમુખ બોધનિધિવીથિગુણસાભરણ સત્ત્વનિધિ તત્ત્વનિધિ ભક્તિગુણપૂર્ણ શ્રીશૈલપૂર્ણ ગુણવશંવદ પરમપુરુષકૃપાપૂર વિભ્રમદતુંગશૃંગ ગલદ્ગગનગંગાસમાલિંગિતસ્ય, સીમાતિગ ગુણ રામાનુજમુનિ નામાંકિત બહુ ભૂમાશ્રય સુરધામાલય વનરામાયત વનસીમાપરિવૃત વિશંકટતટ નિરંતર વિજૃંભિત ભક્તિરસ નિર્ઘરાનંતાર્યાહાર્ય પ્રસ્રવણધારાપૂર વિભ્રમદ સલિલભરભરિત મહાતટાક મંડિતસ્ય, કલિકર્દમ મલમર્દન કલિતોદ્યમ વિલસદ્યમ નિયમાદિમ મુનિગણનિષેવ્યમાણ પ્રત્યક્ષીભવન્નિજસલિલ સમજ્જન નમજ્જન નિખિલપાપનાશના … Read more